На 21.08.2020г. Община Съединение в партньорство с община Куклен сключи Допълнително споразумение № 02 към договор № BG05M9OP001-2.040-0126-C01  по процедура за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020   BG05M9ОP001-2.0.040 ,,Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” на стойност 60 429,60 лв. / за община Съединение – 40 652,64лв. и за община Куклен – 19 776,96лв./.

Община Съединение и Община Куклен  чрез включването си в операцията „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“ надгражда модела за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за възрастни хора.

Целта е удължаване предоставянето на патронажна грижа на лицата от целевите групи с допълнителен период от 6 месеца, с което ще се отговори на нуждите на населението от предоставяне на услуги в домашна среда за възрастни хора и лица с увреждания, като по този начин се защитава обществения интерес и се продължава процеса на грижа за хората с увреждания и възрастните хора, както и изграждането на алтернативна подкрепа в общността чрез предоставянето на качествени и достъпни услуги за дългосрочна грижа.

 

Специфични цели:

– осигуряване на нов вид интегрирани мобилни здравно-социални услуги за дългосрочна грижа в общността в отговор на потребностите на хората от целевата група;

– осигуряване на достъп до качествен и устойчив модел за предоставяне на общински мобилни здравно-социални услуги;

– осигуряване на постоянни медико-социални грижи за хората от целевата група в домашна среда

– повишаване капацитета на местната власт при предоставяне на мобилни здравно-социални услуги в общността;

– създаване на  заетост за хора в трудоспособна възраст, включително психологическа подкрепа, консултиране, обучение и супервизия.

 

 Целевата група, към която ще са насочени дейностите са:

–  Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

– Хора с увреждания и техните семейства – това са хора с невъзможност за самообслужване, нуждаещи се от грижа.

В проекта ще бъдат включени 55 лица, отговарящи на характеристиките на целевата група /за Община Съединение – 37 потребители и за Община Куклен 18 потребители/.

Интегрираните услуги ще стартират от 10.09.2020г. и ще се предоставят за срок  от 6 месеца, а всеки нуждаещ се може да получава здравно-социални услуги до 2 часа на ден.