На 09.07.2019г. Община Съединение в партньорство с община Куклен сключи договор за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по процедура  BG05M9ОP001-2.0.040 ,,Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” на стойност 175 359,20 лв. / за община Съединение – 108 555,28лв. и за община Куклен – 66 803,92лв./.

Община Съединение и Община Куклен  чрез включването си в операцията „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ надгражда модела за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за възрастни хора.

Общата цел на този проект е подобряване качеството на живот и преодоляване на социалната изолация на лицата от целевата група чрез изграждането на модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания и осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно социални услуги в техните домове.

Специфични цели:

– осигуряване на нов вид интегрирани мобилни здравно-социални услуги за дългосрочна грижа в общността в отговор на потребностите на хората от целевата група;

– осигуряване на достъп до качествен и устойчив модел за предоставяне на общински мобилни здравно-социални услуги;

– осигуряване на постоянни медико-социални грижи за хората от целевата група в домашна среда

– повишаване капацитета на местната власт при предоставяне на мобилни здравно-социални услуги в общността;

– създаване на  заетост за хора в трудоспособна възраст, включително психологическа подкрепа, консултиране, обучение и супервизия.

 Целевата група, към която ще са насочени дейностите по проекта, са:

–  Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

– Хора с увреждания и техните семейства – това са хора с невъзможност за самообслужване, нуждаещи се от грижа.

В проекта ще бъдат включени 55 лица, отговарящи на характеристиките на целевата група /за Община Съединение – 37 потребители и за Община Куклен 18 потребители/.

Ще бъде извършен подбор и наемане на персонал за предоставяне на услугите в домашна среда.

За община Съединение ще бъдат назначени: 1 координатор на 8 часов работен ден, 1 медицинска сестра на 2 часов работен ден, 1 шофьор на 4 часов работен ден и 6 домашни помощника на 8 часов работен ден.

За община Куклен ще бъдат назначени: 1 координатор на до 80 часа  месечно, 1 медицинска сестра на 4 часов работен ден, 1 шофьор на 4 часов работен ден и 2 домашни помощника на 8 часов работен ден.

 

Предвиждат се още дейности по оценка на потребностите и подбор на потребители на здравно-социални услуги; предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за лица от целевата група; предоставяне на психологическа подкрепа; консултиране и обучение и супервизия на персонала.

Ще бъде закупено и транспортно средство, необходимо за извършване на придвижването на специалистите, предоставящи интегрираните здравно-социални услуги до дома на потребителите.

Интегрираните услуги ще се предоставят за срок  от 12 месеца, а всеки нуждаещ се може да получава здравно-социални услуги до 2 часа на ден.