На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА

открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

”Складова база за промишлени стоки и обществено обслужващи дейности” в ПИ 40467.10.371 и ПИ 40467.10.376, гр. Куклен, м. ”Св. Петка”, община Куклен, обл. Пловдив

 

Възложител: Б. Трендафилов, К. Трендафилова, К. Трендафилов, А. Трендафилов

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни за изразяване на становища от заинтересувани лица, всеки работен ден в периода 26.09.2022 г. – 09.10.2022 г., в сградата на Община Куклен, находяща се на адрес ул. “Ал. Стамболийски“ № 43 всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч., стая 305, ет. 3.

Лице за контакти: Илия Димов
Телефон за контакти: 03115/ 21-20