Проект № BG05M9OP001-6.002-0045 «Патронажна грижа+“ в Община Куклен, ОП РЧР 2014-2020г.

Информация за продължение на Проект ,,Патронажна грижа +
в община Куклен‘‘ за нов 6-месечен период

Община Куклен e подписала Допълнително споразумение с Министерството на Труда и Социалната Политика за ново 6-месечно продължение на  Договор № BG05M9OP001-6.002-0045-C01/01.03.2021г. към проект „Патронажна грижа+ в община Куклен“ за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ и Процедура BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + – Компоненнт 2“  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Така ще продължи предоставянето на здравно-социални услуги на потребителите по проект „Патронажна грижа+ в община Куклен“  след края му на дата 02.04.2022г. Новият 6-месечен период ще бъде от 03.04.2022 г. до 03.10.2022г.

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

Кандидат-потребители, които могат да ползват интегрираните здравно-социални услуги по проекта:

  • Хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.

Дейностите, които се извършват от Община Куклен при реализацията на услугата са четири броя и са както следва:

  1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора.
  2. Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране.
  3. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция).
  4. Транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата.

Към настоящия момент  здравно-социалните услуги по проекта се предоставят от домашни помощници на 18 броя потребители, като всяко лице получава услугата „Патронажна грижа“ до 2 часа на ден.

-Срок на договора за изпълнение:13 месеца– от 02.03.2021г.-02.04.2022г.,стойност: BGN39 553.92
-Срок на новото продължение: 6 месеца – от 03.04.2022г.-03.10.2022г., стойност BGN 19776.96

Обща стойност на проекта: BGN 59 330.88

За допълнителна информация във връзка с предоставяне на услугата, можете да се обръщате към лицата Георги Вълев, Маргарита Матрева, Надежда Петаларева – служители в община Куклен, етаж 3 в сградата на Общинска администрация Куклен, телефон: 03115/2120.