Информация за реда и условията за вътрешно подаване на сигнали за нарушения

Сигнал за нарушение или установена опасност от извършване на нарушение могат да се подават писмено или устно до г-жа Мария Генова, отговорно лице за разглеждане на сигнали в Община Куклен.

Как може да подадете сигнал за нарушение?

1. Може да подадете писмен сигнал чрез попълване на формуляр по образец, по някой от следните начини:

– Лично, на отговорното лице;
– Чрез електронна поща, с адрес: m.genova@kuklen.org;

* Писмените сигнали се подписват от лицата, които ги подават. При подаване по електронен път, формулярът се подписва с квалифициран електронен подпис.

2. Може да подадете устен сигнал на телефон 03115/2120, вътрешен 122, или чрез лична среща с отговорното лице, която сте уговорили предварително на посочения телефон. В тези случаи отговорното лице ще попълни данните във формуляра по образец и ще Ви даде възможност да проверите, коригирате и да се съгласите с текста от разговора в писмен вид, както и със съдържанието на формуляра като ги подпишете.

Към сигнала може да приложите всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените от Вас твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

Следва да попълните всички данни във формуляра.

* В случай, че сигналът не отговаря на някое от изизискванията, отговорното лице щи Ви изпрати съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него ще Ви бъдат върнати.

Не се образува производство по разглеждане на анонимни сигнали, както и по сигнали, които се отнасят до нарушения, извършени преди повече от две години.

Формулярът може да изтеглите ТУК или да се обърнете за съдействие към отговорното лице по разглеждане на сигнали.

 

Длъжностно лице, отговорно за разглеждане на сигналите в община Куклен:

Мария Генова – Главен юрисконсулт
Телефон.: 03115/2120, вътрешен 122
Електронна поща: m.genova@kuklen.org