Кметът на община Куклен Мария Белчева организира широки обществени консултации по приемането на план-сметката за такса битови отпадъци.

Общинска администрация Куклен и кмета на общината Мария Белчева представиха два варианта на план-сметката за такса битови отпадъци за 2020 г., по време на публично обсъждане, провело се на 20.12.2019 г. в сградата на общината.

Първото предложение е насочен към развитие на дейността и повишаване качеството на услугата, а второто предложение  е по-скоро икономичен вариант, при който ще се обезпечи дейността в нейния санитарен минимум.

Двете предложения бяха представени на обществеността в община Куклен за предложения и становища. Освен чрез участие в публичното обсъждане, граждани все още могат да отправят предложения в писмен вид до 23.12.2019 г.

Първото предложение предвижда минимално вдигане на таксата в размер на 1 промил за всички задължени лица на територията на общината. Така ще има възможност за обновяване на амортизирания машинен парк – закупуване на машина за миене на улиците и комбинирана машина за почистване.

При втория предложен от администрация вариант, не се вдигат промилите на гражданите, но отпада възможността за закупуване на нова техника.

Второто предложение, общинска администрация изготви след новината за поет ангажимент от страна на министъра на околната среда и водите за намаляне на предварително обявената стойност на отчисленията за тон депониран отпадък от 95лв./тон на 69 лв./тон. Това предложение още не е влязло официално в сила. Постигнатото споразумение предвижда постепенно вдигане на таксата за депониране до 95 лв./тон до 2022 г.

Основна причина за повишаването на разходите в план-сметката е таксата за отчисления по Наредба 7 от 2013г. През 2019 г. таксата бе в размер на 45лв./тон, а през 2020 г. 95лв./тон. При влизане в сила на споразумението между министъра на околната среда и НСОРБ за 2020г. отчисленията, ще са 69лв./тон. Поради тази причина от общинска администрация акцентира върху необходимостта от намаляне обема на депонирания отпадък.

Предложенията са достъпни на страницата на Общината: www.kuklen.org