Община Куклен, Област Пловдив на основание чл.150, ал.6 от ЗУТ

Заповед № 794/29.11.2023г.

Скица – предложениe


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ Община Куклен- област Пловдив съобщава, че е постъпил проект за ПУП – Парцеларен план за обект: „Уличен водопровод  за  ПИ 40467.9.680, местност „Хайва чешма”, землище на гр.Куклен, община Куклен, област  Пловдив”. В едномесечен срок от обнародването на обявлението в ”  Държавен вестник” , на основание чл. 128 ал.5 от ЗУТ пряко заинтересованите страни могат да направят  писмени възражения, предложения и искания  по проекта   до общинската администрация  Куклен .