На основание чл. 18а, ал. 3 от Закона за социално подпомагане, във връзка с чл. 37 и чл. 38 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, и в изпълнение на Решение № 355, взето на Редовно заседание с Протокол № 29 от 27.01.2017 г. на Общински съвет Куклен, със заповед № 550/17.07.2019 г., Кметът на Община Куклен

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 за възлагане управлението на социална услуга  „Център за социална рехабилитация и интеграция” в гр. Куклен, местна дейност, с капацитет 10 места, при условията на чл. 37 – 39а от ППЗСП.

  1. Условия за участие:

В конкурса могат да участват български физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица; физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство.

  1. Изисквания към кандидатите:

Кандидатите следва да са вписани в Регистъра към Агенция за социално подпомагане като доставчици на социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция” и да притежават лиценз от Държавната агенция за закрила на детето, за предоставяне на услугата за деца; да имат собствен принос за реализиране на Центъра за социална рехабилитация и интеграция, като осигурят цялостно обзавеждане и специализирано материално-техническо оборудване за осъществяване на дейността; опит в предоставянето на социални услуги /в това число интегрирани социално-здравни и социално-образователни услуги/ за деца и пълнолетни лица,  със специален фокус върху деца и младежи в риск през предходните 3 години, както и добра търговска репутация; наличие на административен капацитет за управление на услугата и работен капацитет с подходяща квалификация на кадрите, съобразен с Методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги  в общността; добра финансова стабилност, гарантираща упражняване на дейността; разработена „Програма за развитие на социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция за периода 2019-2023 г.“

  1. Характеристика и специфика на социалната услуга:

Изпълнителят трябва да организира управлението на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция” в гр. Куклен, ул. „Ал.  Стамболийски”  № 52, стаи № 2  и № 3 в стара училищна сграда, като при необходимост предоставя услугите в домовете на потребителите,  съгласно изискванията на нормативната база и в съответствие с предвидените критерии и стандарти за предоставяне на социални услуги.

  1. Финансиране и начин на предоставяне на средствата:

Социалната услуга „Център  за социална рехабилитация и интеграция“,  община Куклен,  се разкрива като местна дейност.

Финансовото участие на общината се изразява в предоставянето на средства от общинския бюджет в размер на единния разходен стандарт за съответната година за издръжка на дейността, определен с Решение на Министерски съвет.

Срокът за финансиране на сключения с кандидата договор е  5 години.

  1. Конкурсната документация се предоставя на кандидатите безплатно в деловодството на община Куклен с адрес: гр. Куклен, ул. „Ал. Стамболийски“ № 43 и може да се изтегли от интернет страницата на община Куклен: www.kuklen.org, раздел Конкурси
  2. Дата и час на провеждане на конкурса:

Конкурсът се провежда в заседателната зала, находяща се на трети етаж в сградата на Общинска администрация Куклен, на два етапа:

Първи етап –  комисията разглежда представените от кандидатите документи и проверява наличието и редовността им на 10.09.2019 г. от 10.00 ч.

Втори етап – комисията разглежда, оценява и класира представените от кандидатите предложения, като провежда и събеседване с всеки кандидат поотделно на 11.09.2019 г. от 10.00 ч.

  1. Краен срок и мястото за подаване на документите:

Кандидатите представят документите в запечатан непрозрачен плик до 17 ч. на 09.09.2019г. в деловодството на община Куклен. Документите се предават лично, срещу подпис от представителя на кандидата или упълномощено от него лице.
Подробна информация във връзка с провеждането на конкурса е публикувана на страницата на община Куклен: www.kuklen.org, Раздел Конкурси
Адрес и телефон за контакти и допълнителна информация: гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски” № 43, тел. 03115/21-20.