КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ № 1/29.08.2018 г.

Днес 29.08.2018 г. Епизоотична комисия определена с Заповед № 304/14.05.2018 г. на Кмета на община Куклен и съгласно Заповед № РД-2057/26.07.2018 г. и Заповед № РД-20-56/26.07.2018 г. на Областния управител на Област Пловдив за провеждане на заседание на епизоотичната комисия се проведе в състав

1. Тунджай Наимов – Заместник-кмет на община Куклен и председател на Комисията
2. Д-р Влашко Василев Бозев – гл. инспектор ЗЖ в ОДБХ – гр. Пловдив
3. Стойна Згурова – еколог
4. Звезделин Чернев – мл. ПИ IРПУ гр. Пловдив

На заседанието присъстваха:
1. Мария Пишева – Кмет на с. Гълъбово, община Куклен
2. Диана Дафчева – Кметски наместник на с. Цар Калоян, община Куклен

Общинската епизоотична комисия се събра за обсъждане и предприемане на мерки за недопускане появата на заболяването “Африканска чума по свинете“ /АЧС/ и заболяването “Чума“ по дребните преживни животни /PPR/ на територията на община Куклен. Общинската епизоотична комисия беше запозната със същността на заболяванията “Африканска чума по свинете“ /АЧС/ и заболяването “Чума“ по дребните преживни животни /PPR/, начина на разпространение и епизоотичната обстановка в момента на територията на страната. Бяха обсъдени превантивни мерки, които следва да бъдат взети на територията на община Куклен за недопускане появата на заболяванията:

1. Информиране на кметовете и кметските наместници на населените места за клиниката на заболяванията;
2. Извъшване на контрол на движението на животни;

– за заболяването “Африканска чума по свинете“ /АЧС/
3. Да не се допуска нерегламентирана търговия с живи животни и продукти от животински произход на територията на кметствата в община Куклен;
4. Да не се допуска създаването на нерегламентирани сметища и изхвърлянето на отпадъци от животински произход, както и достъпа на свине до тях;
5. Да не се допуска загробване на трупове на умрели животни;

– за собственици на животновъдни обекти за отглеждане на свине за лична консумация – “заден двор“
6. Да не се разрешава контакт на външни лица с животните;
7. Да не се изхранват животните с кухненски отпадъци;
8. При констатиране на свине във влошено здравословно състояние незабравно да уведоми обслужващия ветеринарен лекар;

– за заболяването “Чума“ по дребните преживни животни /PPR/
9. Своевременно докладване от страна на собствениците на дребни преживни животни за промени в здравословното им състояние на ветеринаните лекари обслужващи съответния животновъден обект;
10. По възможност при паша и водопой да се избягва смесването на отделни стада в населените места.

Комисия:
1. Т. Наимов
2. Д-р В. Бозев
3. С. Згурова
4. З. Чернев

Дата: 29.08.2018 г.