Звено „Mестни данъци и такси“ към дирекция АПИО, ФСД и МДТ Oбщина Kуклен, уведомява всички собственици на сгради завършени на груб строеж, че съгласно параграф 28 от ПЗР към закона за изменение и допълнение на закона за корпоративното подоходно облагане, за новопостроени сгради, които подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на закона за устройство на територията, и които са завършени в груб строеж към 31 декември 2019 г., но не са въведени в експлоатация, или за тях не е издадено разрешение за ползване, данните по чл. 14, ал. 2 от закона за местните данъци  и такси се подават от възложителя в срок до 29.02.2020 г.

Съгласно чл. 14, ал. 2 от змдт за новопостроени сгради, които подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на закона за устройство на територията, и които са завършени в груб строеж, след 31.12.2019 г., необходимите данни за определяне на данъка на новопостроените сгради и/или на самостоятелни обекти в тях се предоставят на служителите по чл. 4, ал. 1 от ЗМДТ, от възложителя на строежа, в 2 – месечен срок след завършването на сградата в груб строеж по образец, утвърден от министъра на финансите.