На основание писмо на Министерство на здравеопазването изх. № 16-00-4/10.03.2020 г. и във връзка с разпространението на епидемията от COVID-19 и обявената от Световната здравна организация степен на спешност за общественото здраве от международно значение са изпратени следните инструктивни материали.