Община Куклен е напът да приеме първия си общ устройствен план (ОУП), по който се работи от 2008 година насам. В плана са заложени основно повече терени за жилищно строителство, развитие на зоните за отдих и спорт в лесопарк „Родопи“ и разширяване на терените за производствено-стопански дейности.

На първо място в ОУП са промените на териториите с жилищни функции. След изчерпването им е предвидена възможност за смяна на предназначението на земеделски земи. Терените за производствени и складови дейности са предимно в землището на Куклен и в самия град, а прогнозата е, че при тях ще има най-голямо увеличение – от 0.82 на 3.38 на сто. На второ място е увеличението на терените за рекреационни дейности, курортни и вилни зони.

За района в местност Копривките ОУП предлага обособяването на курортно ядро за туристическа база и за вилен отдих, се посочва в документа. Там е предвидена една ски писта с влек за начинаещи, която традиционно се ползва за тази цел. За зоната около хижа Здравец е определена територия за развитие на различни форми на отдих. Територията за зимен спорт включва съществуващите ски писта и влеково съоръжение и нова туристическа и ски пътека, която свързва старта на пистата, хижата и паркинга с началната станция на лифта. По отношение на развитието на туристическия център “Бяла черква”, ОУП предлага изработването и процедирането на Специализиран подробен устройствен план на Туристическа и ски зона за територията. Според плана за местността Студенец, където има голямо струпване на туристическа база и инвестиционни интереси, трябва да се изработи подробен устройствен план.

Изработването на Общ устройствения план на община Куклен е възложено на “ИВИС- проектиране и дизайн 2017”  ООД.  Инвеститор е Община Куклен. С възлагането на работата общинското ръководства на практика продължи започнатите след 2014 г. и недовършените процедурите за одобряването на ОУП. Повече подробности дава арх. Емил Леков, който е автор на плана.

– Арх. Леков, какво предвижда Общия устройствен план на община Куклен?

– Проектът е разработен на базата от  данни и информация предоставена от службите и отделите на община Куклен, Териториално-статистическо бюро-Пловдив, териториални подразделения на Електроснабдяване и В и К- Пловдив. Съвместно с общинска администрация беше проведено анкетиране по населени места, работни обсъждания на етапи от изпълнението на плана.

В проекта на Общия устройствен план на община Куклен на практика се дават актуални решения към 2019 – 2020 г. за:

  • Селищни и други урбанизирани територии;
  • Терени за производствени и складови дейности;
  • Терени за курортни дейности;
  • Терени за съоръжения за зимни спортове – м.– при Студенец, х. Здравец и Бяла черква;
  • Транспортна инфраструктура;
  • Съвместяване на проектните предложения с  предмета и пределите за опазване на двете защитени зони –  BG 0002073 „ДОБРОСТАН“  И BG 0001031 „РОДОПИ – СРЕДНИ“;

– Какво ще бъде развитието на индустриалните зони в общината?

– Предвидените терени за  производствени и складови дейности гарантират икономическото развитие на общината. Предвидените зони са с различен устройствен режим.  ОУП предвижда обща площ  за  производствени и складови дейности от 493.41 хектара.

Тези терени са локализирани  предимно са в землището на Куклен и в самия град. Предназначението и площта на тези зони е както следва:

Соп – смесена обслужваща и производствена зона с преобладаващо складови дейности с площ 359,20 ха, от които  14,20 ха в регулацията на град Куклен;

Пп1 – предимно производствени зони  134,21 ха в землището и 12,08 в града.

В ОУП са отразени всички процедирани подробни устройствени планове, които предвиждат обособяването на такива зони, както и прогноза за бъдещо развитие в 15 годишния хоризонт на ОУП – 2020 – 2035 г.

-Какво застрояване /като етажност и плътност/предвижда новият план?

– С ОУП се предвиждат възможности за застрояване в селищните и  други урбанизирани територии с режими за устройство предложени в правилата и нормите за прилагане на плана. С ОУП общата площ на тези територии възлиза на 1400.47 ха. Те са включени няколко зони:

ЖМ –  терени  за жилищни функции. Те са с площ 463.53 ха. След изчерпването им е предвидена възможност за смяна на предназначението на земеделски земи за жилищни територии. Те са с площ 61,21 ха.. Такива територии са предвидени и за селата: Яврово – 17,36 ха; Руен 6,82; Гълъбово 51,86 ха; Цар Калоян – 3,84 и Добралък – 3,93 ха.; За тази устройствена зона предвидените показатели за плътност на застрояване са до 60% и интензивност на застрояване до 1.2, с което се гарантира ниско етажно застрояване к кота корниз до 10 м;

П – терени за производствени дейности със следните разновидности:

  • Пп (предимно производствени ) – с Плътност на застрояване до 80%  и Интензивност на застрояване до 2;
  • Пч ( чисто производствена) – с Плътност на застрояване до 80%  и Интензивност на застрояване до 2.5;
  • Соп1 (смесена  производствена и обслужваща) -с Плътност на застрояване до 80%  и Интензивност на застрояване до 1;

Териториите за рекреационни дейности от вида – Ок (курортни ), Ов (вилни) и Ос (ваканционни) с Плътност на застрояване от 30% до 40%  и Интензивност на застрояване от 0.8 до 1.5;

– Каква е вашата визия за развитието на вилните зони в общината и как ще бъдат решени те? Голяма част от вилите са извън регулация и от там възникват казуси с издаването на партиди за ток и вода?

– Община Куклен се характеризира с много добри условия за развитие на различни форми на седмичен отдих за от регионален характер. С Визията на Общинският план за развитие на община Куклен 2014- 2020 година се цели Община Куклен да се развие като  територия за целогодишен отдих;

Вилният отдих е една от най-разпространените форми на индивидуален отдих. Конкретно за общината вилните зони са обособени основно в терените & 4от ПМС от 1963 г.

С  Нормативна уредба за периода до 1.03.1991 г. по Постановление на ЦК на БКП и на Министерския съвет № 21 от 31 януари 1963 г. (ДВ, бр. 11 от 1963 г.), е постановено предоставяне на пустеещи земи за самозадоволяване на гражданите.

За периода от 1967 г. до 13.04.1971 г. е било допустимо изграждането на сезонни постройки по типови проекти. Във времето до сега тези терени са се развили като терени за „самозадоволяване на гражданите “, а като терени за вилно застрояване.

С ОУП ние предвиждаме тези терени да се предвиди статут  на вилни с регламент за устройство предвидените параметри за зона Ов.

С тези параметри на зона Ов в ОУП са определени и територии  в м. Копривките – площ 17,90 ха, Бяла черква – 14,88 ха.

С регламентирането на „устройствена зона“ по смисъла на ЗУТ дава възможност за  бъдат решени проблемите с издаването на партиди за ток и вода чрез разработването и процедирането на Подробни устройствени планове за регулация и застрояване на тези зони.  По наше мнение практиката за изготвяне на индивидуални ПУП за всеки отделен имот ( работа на парче) не е „добра практика“ и не дава общо решение за инфраструктурата на тези територии в т.ч. и транспортната достъпност. С ОГП препоръчва за зоните определени за вилни в хоризонта на неговата прогноза да бъдат предвидени средства за изготвянето на ПУП за целите територии вилни територии в граници определени с плана.

– През последните години сме свидетели на презастрояване в района на хижа „Здравец” . Как това ще бъде ограничено през ОУП?

– За зоната около х. Здравец също е определена територия за развитие на различни форми на отдих с обща площ 48.49 ха. обособена в 4 ядра. Конкретно за зимен спорт е определена зона с площ 9.41 ха, която включва съществуващата ски писта, съществуващото ски съоръжение и 1.28 ха нова туристическа и ски пътека, която свързва старта на писта, хижата и паркинга с началната станция на лифта. Предлага се възможност за подмяна на съществуващото съоръжение с ново съвременно такова. За устройството и развитието на туризма в тази зона също се предлага изработването на ПУП-ПРЗ в определените в ОУП параметри.

Проектните предложения направени с ОУП дават насоки за използването на териториалния ресурс на Община Куклен в хоризонт от 10-15 г. Прогнозираното развитие няма да промени структурата на поземления фонд. Следващата таблица илюстрира това: