ЗАПОВЕД 886 Куклен, 17.09.2022 г.

Относно:  Образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

На основание с чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 8, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс,  във връзка с Решение № 1399-НС от 08.09.2022 г. на ЦИК относно реда за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители  на 02.10.2022 г. и като взех предвид подадените до 17.09.2022 г. /включително/ 24 заявления от лица, които отговарят на изискванията на ИК за гласуване с подвижна избирателна кутия, от които 24 – за гр. Куклен,

НАРЕЖДАМ:

  1. Образувам 1 /една/ секция за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на община Куклен в изборите за народни представители на 02.10.2022 г.
  2. Утвърждавам нейната номерация, адрес и обхват както следва:
  3. Секция   № 014, с адрес гр. Куклен, ул. ”Александър Стамболийски” № 43, сграда на Общинска администрация Куклен, IІ-ри етаж, стая № 201, с обхват всички населени места в рамките на община Куклен.
  4. Настоящата заповед да се обяви публично, като се публикува на интернет страницата на община Куклен и се постави на информационните табла в сградите на общинска администрация в гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски” № 43 и на кметските наместничества в селата: Гълъбово, Руен, Добралък, Цар Калоян и Яврово.
  5. Копие от заповедта да се изпрати на Териториално звено ”Гражданска регистрация и административно обслужване” Пловдив, Областен управител на област Пловдив, РИК Пловдив област и  I-во РУ при ОДМВР Пловдив.
  6. Заповедта може да се оспорва от заинтересованите лица в 3-дневен срок от обявяването й пред Областния управител на област Пловдив.
  7. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на секретаря на община Куклен – Мариана Ганева.

 

 

ХРИСТО БОЖИНОВ
Заместник-кмет, заместващ кмета
на община Куклен, съгласно заповед № 870/13.09.2022 г.

 

Изготвил:
М. Ганева
Секретар на община Куклен