www.eufunds.bg
Проект „Ефективно функциониране на ОИЦ – Пловдив през периода 2024 – 2029 г.“ се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Техническа помощ“

Публичните консултации с широката общественост за преминалата административно съответствие и допустимост Концепция за интегрирано териториално развитие (КИТИ) № G16FFPR003-2.001-0012, с наименование „КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНО, ИКОНОМИЧЕСКО, УСТОЙЧИВО И НИСКО ВЪГЛЕРОДНО РАЗВИТИЕ НА ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА И ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН“, ще се  проведат както следва:

– На  13.03.2024 г. от 10:00 ч., в гр. Пловдив, голяма зала на Дом на културата „Борис Христов“, ул. „Гладстон“ 15

– На 14.03.2024 г. от 10:00 ч., в гр. Куклен, зала в община Куклен, ул. „Александър Стамболийски“ 43

– На 15.03.2024 г. от 10:00 ч., в община Марица, зала в община Марица, бул. „Марица“ 57А, гр. Пловдив

Кратко резюме на концепцията:

Настоящата Концепция за ИТИ има за цел да се оползотвори оптимално икономическия потенциал на ЮЦР, като център на индустрията в страната, като същевременно се разрешат някои от основните проблеми за икономическото развитие на региона и да се повиши качеството на човешкия капитал в общините Марица, Куклен, Пловдив. В нея са интегрирани взаимосвързани, допълващи и надграждащи се помежду си инфраструктурни интервенции, като същевременно се комбинират с подходящи меки мерки в секторите икономика, околна среда, жилищно настаняване, образование и социални дейности.

Концепцията включва участието на 8 партньори от различни видове заинтересовани страни: две селски и една градска община на територията, една професионална гимназия, една гражданска организация и пет търговски дружества.

Концепцията съдържа проектни идеи, които се финансират от повече от една програма, съфинансирана от европейските фондове:

– Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 – 6 проектни идеи;

– Програма „Образование“ 2021 – 2027 – 1 проектна идея;

– Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 – 1 проектна идея.

 

КИТИ адресира нуждите на три общини – Пловдив, Марица и Куклен на територията на ЮЦР.

Линк към резюме и презентация на концепцията: https://www.eufunds.bg/bg/node/14929

Линк към анкета: https://forms.gle/A7wVfFZsuwyCX8FCA

Всяко заинтересовано лице или страна, може да направи препоръки или възражения, по отношение на предложената концепция като попълни анкетата или като ги изпрати на електронната поща на ОИЦ: oic@plovdiv.bg.

При необходимост от допълнителна информация можете да се свързвате с експерти от  ОИЦ – Пловдив, като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие (РСР) на Южен централен регион (ЮЦР) на телефон: 032/262 000.