www.eufunds.bg
Проект „Ефективно функциониране на ОИЦ – Пловдив през периода 2024 – 2029 г.“ се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Техническа помощ“

Публичните консултации с широката общественост за преминалата административно съответствие и допустимост Концепция за интегрирано териториално развитие (КИТИ) №BG16FFPR003-2.001-0037, с наименование „Концепция за интегрирана териториална инвестиция на Асеновград и партньори“, ще се  проведат както следва:

– На 14.03.2024 от 10:00 ч., в гр. Куклен, зала в община Куклен, ул. „Александър Стамболийски“ 43

– На 19.03.2024 от 10:00 ч., в-гр. Асеновград, зала в община Асеновград, пл. „Акад. Н. Хайтов“ 9

– На 22.03.2024 от 10:00 ч., в община Садово, зала в община Садово, ул. „Иван Вазов“ 2

Кратко резюме на концепцията:

Настоящата концепция за ИТИ има за цел да се оползотвори оптимално местния потенциал и да се повиши качеството на живота и икономическото развитие чрез насърчаване на партньорството и сътрудничеството между общините Асеновград, Лъки, Садово и Куклен, и заинтересованите страни. В нея са интегрирани взаимосвързани, допълващи и надграждащи се помежду си инфраструктурни интервенции, като същевременно се развиват и социалните услуги.

Концепцията включва участието на 9 партньори от различни видове заинтересовани страни: една градска и три селски община на територията на Област Пловдив, публичен сектор, НПО и частен сектор.

Концепцията съдържа проектни идеи, които се финансират от повече от една програма, съфинансирана от европейските фондове:

– Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 – 27 проектни идеи

– Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 – 1 проектна идея

Концепцията прилага интегриран териториален подход, с което се цели развитие на модел на партньорство и насърчаване на сътрудничеството между различни действащи лица на местно ниво – както между местните власти и другите заинтересовани страни, така и между отделните административни звена и публични институции.

Концепцията за Интегрирано териториално развитие (ИТИ) представлява обширен и цялостен план за инвестиции и развитие в територия около Асеновград.

Линк към резюме и презентация на концепцията: https://www.eufunds.bg/bg/node/14953

Линк към анкета: https://forms.gle/pifbJi4eqEJhP2ci8

Всяко заинтересовано лице или страна, може да направи препоръки или възражения, по отношение на предложената концепция като попълни анкетата или като ги изпрати на електронната поща на ОИЦ: oic@plovdiv.bg.

При необходимост от допълнителна информация можете да се свързвате с експерти от  ОИЦ – Пловдив, като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие (РСР) на Южен централен регион (ЮЦР) на телефон: 032/262 000.