Община Куклен започна строителните дейности по  изграждането на детска площадка и игрище за футбол на малки врати. Това съобщи кметът на общината Мария Белчева. “Даваме старт на два проекта спечелени от общината с финансиране от Местната инициативна група“Куклен- Асеновград“, като средствата и за двата проекта са осигурени от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.“- обясни кметът Белчева.

Детската площадка ще бъде оборудвана с модерни съоръжения, които отговарят на европейските изисквания. Ще бъде поставена  ударопоглъщаща настилка. Освен уреди за игра, съобразени с възрастта на децата, на детските кътове ще има пейки и кошчета за отпадъци за удобство на придружителите.

Детската площадка ще е с размери 10м./24м., където ще бъдат разположени 6 броя детски съоръжения, 6 броя пейки и 4 броя контейнери за отпадък. Тя ще бъде изградена в парка под сградата на общината. Общата площ на площадката е 240 кв.м., като повърхността ще е от тартанова настилка (гумирана) осигуряваща безопасни условия за игра. За облагородяване на зоната е предвидено и монтиране на 6 броя нови стълбове с осветителни тела.

Вторият проект “Изграждане на игрище за футбол на малки врати“ ще бъде  ситуиран в границите на землището на стадиона. Игрището ще е с размери 17м./36м. и ще е разчертано за футбол, като повърхноста ще е с изкуствена трева. Ще бъдат монтирани две футболни врати с мрежа. Общата площ на игрището за футбол е 710 кв.м., като за облагородяване на зоната е предвидено и монтиране на 6 броя нови стълбове с осветителни тела.

Финансирането на проекта е по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”и по помярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Куклен – Асеновград“.

Основната цел и  на двата проекта е подобряване на условията на живот и създаване на оптимална жизнена среда, чрез инвестиции във всички видове малки по мащаби инфраструктура.