Уважаеми съграждани,

Община Куклен напомня на собствениците на домашни кучета, че съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за местните данъци и такси, следва всеки собственик да регистрира своя домашен любимец и да заплати такса в Общинска администрация съгласно чл. 17а от Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в община Куклен.

За регистрацията на кучето, следва да се подаде декларация за притежанието му по постоянния адрес/седалище на неговия стопанин. Таксата се заплаща ежегодно до 31-ви март на съответната година или в 1-месечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31-ви март.

Освободени от задължение за плащане на такса са собствениците на:

1. Кастрирани кучета;
2. Кучета на лица с увреждания;
3. Служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
4. Кучета, използвани за опитни цели;
5. Кучета, използвани от Българския червен кръст;
6. Кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, отглеждани в регистриран животновъден обект; ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча.

Община Куклен призовава всички собственици да бъдат отговорни към домашните си любимци. Да не допускат домашните си любимци без надзор на обществени места, паркове, градини, детски площадки и др. По време на разходка да водят кучетата си на повод, а ако кучетата са с агресивно поведение и могат да застрашат хора или други животни и задължително с наморник. Да вземат мерки кучетата да не замърсяват обществени места.

Ако по някаква причина собствениците са възпрепятствани да отглеждат кучето си или неговото поколение, да потърсят добър стопани и да не го изоставят или изхвърлят като уведомят Общинска администрация гр. Куклен за промените.