Уважаеми съграждани,

Уведомяваме Ви, че община Куклен предоставя до 5 пространствени куб. м. дърва за огрев на местното население от общинските горски територии за 2023 г. при следните условия:

  1. Физическите лица следва да имат постоянен и настоящ адрес на територията на общината, като закупуването е за лична употреба, без право на продажба.
  2. Приоритет се дава на лицата, одобрени за отпускане на целева помощ за отопление с твърдо гориво през предходната година от Агенция за социално подпомагане /АСП/.
  3. При наличие на излишък от дървесина, всички останали искания се удовлетворяват по реда на постъпването им в деловодството на общината, до изчерпване на количеството.
  4. В случай, че определеното количество дървесина, което ще се предоставя за текущата година не е достатъчно, предимство имат самотно живеещите възрастни хора и лица с трайни увреждания, които са получили целева помощ за отопление през предходната година от АСП.
  5. Всяко домакинство, което отговаря на горепосочените критерии има право да получи до 5 пространствени куб. м. дърва за огрев годишно, като транспортът се осигурява от заявителите.
  6. Цената на 1 пространствен куб. м. дърва за огрев е 66 лв. с ДДС.
  7. Срокът за подаване на заявления от физическите лица за 2023 г. е до 31.07.2023г.

Заявлението за закупуване на дърва за огрев можете да изтеглите от тук или да получите от деловодството на община Куклен.