Oбщинa Куклен пpиeма зaявлeния зa вĸлючвaнe в  мexaнизмa личнa пoмoщ,  разработен в подкрепа на хората с увреждания.

Ползватели на лична помощ могат да бъдат хора с увреждания, на които е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление с определен брой часове за лична помощ от Дирекция „Социално подпомагане“ – Родопи гр. Пловдив.
Документите за включване в механизма се подават по настоящ адрес на лицето с увреждане. Те се приемат в деловодството на Община Куклен.

Комплектът следва да съдържа:

 1. заявление-декларация за включване в механизма за лична помощ, като в случай, че заявлението не се подава лично, трябва да има приложено пълномощно;
 2. направление, издадено от Дирекция „Социално подпомагане“ – Родопи гр. Пловдив, с определения брой часове за лична помощ;
 3. декларация за съгласие, личните данни на кандидат-ползвателя да бъдат обработвани за нуждите на механизма лична помощ и предоставяни на АСП и НОИ.
 4. документ за самоличност /за справка/.

 

Необходимите документи за кандидат-асистентите са:

 1. заявление-декларация за кандидатстване;
 2. автобиография;
 3. декларация за съгласие, личните данни на кандидата да бъдат обработвани за нуждите на механизма лична помощ и предоставяни на АСП и НОИ.
 4. декларация, че към настоящия момент кандидатът няма сключен договор, а ако има се предоставя копие от него;
 5. декларация, че на кандидата не са налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие спрямо ползвател на лична помощ;
 6. други документи по преценка на кандидата /копие от документ, удостоверяващ успешно преминат курс за обучение/;
 7. документ за самоличност /за справка/.

Асистент може да бъде всеки, който не е поставен под запрещение и не е осъждан. В случай, че лицето с увреждания не е посочило асистент, Община Куклен може да предложи подходящо лице от списъка за кандидатите за асистенти.
Предоставянето на лична помощ  започна от 1 септември 2019 г., като заявления за включване в механизма се приемат и след тази дата.
Допълнителни разяснения можете да  получите на телефон: 03115/2120 и в стая № 310, ет. 3 в сградата на Общинска администрация от Мариана Ганева – секретар на община Куклен.
Необходимите формуляри можете да намерите на страницата на Община Куклен  в секция „Обяви и съобщения”  → „Механизъм лична помощ“ и в деловодството на Община Куклен.