Един от основните принципи на Конвенцията за правата на детето на Организацията на обединените нации е детското участие. То е свързано с правото на децата да изразяват свободно своето мнение и да се включват в процесите на вземане на решения относно техния живот и развитие.  Мнението на членовете на Съвета на децата се взима при разработването и реализирането на политики и програми за закрилата и развитието на децата; обсъждането на предложения до държавни институции и местни власти за развитие на образованието, детското здравеопазване, културните интереси и свободното време на децата; популяризиране на правата на децата и по всички други въпроси от техен интерес.

За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст от 13 до 16 години, избрани в съответствие с Процедурата за избор.

 

Всяко дете може да кандидатства само по едно от четирите направления, както следва:

а) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.; 

б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

в) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;

г) индивидуални кандидатури.

 

Членовете на Съвета следва да отговарят на следните критерии:

 • Активност
 • Креативност
 • Толерантност
 • Ангажираност към обща кауза
 • Умения за участие в дискусии
 • Ориентираност към резултати
 • Организаторски умения
 • Умения да мотивира и обединява деца от областта
 • Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта
 • Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа).

 

Относно избора на деца бежанци да бъдат взети под внимание следните изисквания:

 • Детето да е получило международна закрила;
 • Детето трябва да владее достатъчно добре български език, за да може да общува с всички членове на Съвета.

 

Кандидатите за членове на Съвета могат да изпращат документи за кандидатстване до 24 май 2024 година, като кандидатурите могат да бъдат предадени в Деловодството на община Куклен или по електронен път на m.trifonova@kuklen.org.

Формуляри за кандидатстване

Повече информация за процедурата може да получите на  https://sacp.government.bg/съвет-на-децата