ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙНУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

BG05FMOP001-5.001 „3.1 – ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19

 

Община Куклен в резултат на подписано на 27.04.2021г. Допълнително споразумение №1 към договор BG05FMOP001-5.001-0138-C01 по операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, ще продължи да изпълнява дейностите по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Куклен”

С последното ще се даде възможност на най-нуждаещите се лица от уязвимите групи на територията на Община Куклен, да бъдат подпомогнати с предоставяне на топъл обяд до 30.09.2021г. включително.

В условията на извънредната пандемична ситуация, предоставянето на топъл обяд се оказа в голяма степен значима помощ, тъй като чрез нея има реална възможност, най-бедните и уязвими хора да продължават да имат храна, от една страна и от друга, да могат да я получат и в дома си, когато противоепидемичните мерки налагат това.

Потребителите ще имат възможност за информиране и консултиране относно предоставяне на социални услуги от Община Куклен и др.

Лицата, които до момента са получавали храна по проекта, ще продължат да получават такава след подписване на индивидуален анекс, с който се удължава срока на предоставяне на услугите.

Желаещите да бъдат включени като нови потребители по проекта, е необходимо да подадат в деловодството на общината: заявление-декларация и декларация за съгласие за  разкриване на данъчна и осигурителна информация по образец.

Бланки на документите, могат да бъдат свалени от интернет страницата на Община Куклен: https://kuklen.org

Назначена с изрична заповед комисия, ще разгледа и анализира обстоятелствата относно принадлежността им към целевите групи и наличие на право да се възползват от дейностите по проекта, както и наличната информация за идентифициране на нуждаещите се лица, като същата, ще определи потребителите имащи право да бъдат включени в процедурата.