О Б Я В А

за длъжност „Социален асистент“ по специализираната социална услуга

„Асистентска подкрепа“ в Община Куклен

 

Община Куклен осъществява специализираната социална услуга „Асистентска подкрепа”, създадена на основание чл. 15, т. 10 от Закона за социалните услуги. Услугата включва подкрепа на нуждаещи се потребители от социален асистент за следните дейности: самообслужване, движение и придвижване, промяна и поддържане на позицията на тялото, изпълнение на ежедневни и домакински дейности, комуникация и се предоставя почасово по домовете на потребителите.

Допълнителни подробности по услугата „Асистентска подкрепа“ може да научите тук

Информация за обявената длъжност:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:  „Социален асистент“

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: Кандидатите да са в трудоспособна възраст с минимум завършено основно образование. Трудов стаж не се  изисква. Ако лицето притежава успешно преминат курс на обучение за асистент или професионален опит като асистент, те се считат за предимство на кандидата.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ и РАБОТНО ВРЕМЕ: До 710 лв. на месец при пълно работно време – 8 часа на ден при работа по график за обслужване на до 3 потребители.

ЕТАПИ НА ПОДБОРА:
Подборът протича в два етапа:
– оценка на подадените документи – проверка за пълнота и съответствие на представените от кандидатите документи с обявените изисквания за заемане на длъжността;
– събеседване – провеждане на интервю с допуснатите кандидати.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  • Заявление – декларация (по образец);
  • Документ за самоличност (за справка);
  • Автобиография – свободен текст;
  • Документ от кандидата, удостоверяващ завършено минимум основно образование, или по-високо.
  • Други документи по преценка на кандидата – документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент и/или копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит /при наличие на такива и представени от кандидата/.

Документи от кандидатите за длъжността „Социален асистент“ се подават в сградата на Община Куклен, адрес град Куклен, ул. „Ал. Стамболийски“ 43, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа. Срок до 19.04.2022г.

За допълнителна информация може да се обръщате към служителите Георги Вълев, Маргарита Матрева, Надежда Петаларева – Община Куклен, етаж 3, телефон: 03115/2120, електронен адрес: mail@kuklen.org