Процедура BG05M9OP001-6.002, проект № BG05M9OP001-6.002-0045 «Патронажна грижа+ в Община Куклен“, ОП РЧР 2014-2020г.

Община Куклен обявява  процедура за първоначално набиране на кандидати за персонал за изпълнение на здравно-социални услуги по проект „Патронажна грижа+ в Община Куклен“ с рег. №  BG05M9OP001-6.002-0045

Позициите са:

 

ДОМАШЕН ПОМОЩНИК

БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 2
МЯСТО НА РАБОТА:  
Предоставяне на социални услуги в домашна среда (в дома на потребителите, избрани по проекта)
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
ОБРАЗОВАНИЕ: Минимум основно образование
ТРУДОВ СТАЖ:  Няма изисквания
ДРУГИ: Работата като ,,Личен асистент‘‘, ,,Социален асистент‘‘ и ,,Домашен помощник‘‘  по проекти с европейско или национално финансиране, е предимство
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ: Да имат мотивация и нагласа за работа в социалната сфера с лица с увреждания и възрастни хора по предоставяне на здравно-социални услуги
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: За определен срок, съгласно проекта – 12 месеца
РАБОТНО ВРЕМЕ: Пълно (8 ч.)
ЗАБЕЛЕЖКА: Един домашен помощник ще обслужва няколко потребители на здравно-социални услуги, за всеки потребител до 2ч./ден max. (по изисквания на Управляващия орган на проекта).

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 • Заявление-декларация – по образец;
 • Документ за самоличност- представя се само за справка;
 • Автобиография (СV);
 • Копие от документи за придобита образователна степен и професионална квалификация – ако кандидатът притежава такива;
 • Копие на служебна бележка от месторабота, удостоверяваща, че кандидатът работи (ако е трудово ангажиран);
 • Медицинско свидетелство ще се изисква при евентуалното назначаване на работа.
 • Свидетелство за съдимост-осигурява се по служебен ред.
 • Други документи – при необходимост или по преценка на самия кандидат.

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1
МЯСТО НА РАБОТА:  Предоставяне на здравна услуга в домашна среда (в дома на потребителите, кандидатствали по проекта)
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
ОБРАЗОВАНИЕ: Средно-специално, висше – бакалавър, магистър
СПЕЦИАЛНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ:  Лица с придобита професионална квалификация ,,Медицинска сестра“, ,Медицински фелдшер“, или ,,Акушерка“
ТРУДОВ СТАЖ:  Стаж в сферата на предоставянето на здравни услуги минимум 1 година
ДРУГИ: Работата по проекти и дейности със сходен характер е предимство –  удостоверява се с приложен документ
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ: Прилагане спецификата на аутрич работа (изнесена на терен, в домашни условия); гъвкавост и умения за работа с възрастни хора и лица с увреждания; компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.; работа в екип
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: За определен срок, съгласно проекта – 12 месеца
РАБОТНО ВРЕМЕ:  Непълно ( 2ч. на ден)

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • Заявление за заемане на длъжността – свободен текст;
 • Документ за самоличност- представя се само за справка;
 • Автобиография (СV);
 • Копие от документи за придобита образователна степен и професионална квалификация;
 • Копие на документ, доказващ професионален медицински опит минимум 1 година (служебна бележка от работодател/ трудова книжка/ др.);
 • Копие на служебна бележка от месторабота, удостоверяваща, че кандидатът работи (ако е трудово ангажиран);
 • Пенсионно разпореждане (ако кандидатът е пенсионер).
 • Медицинско свидетелство ще се изисква при евентуалното назначаване на работа.
 • Свидетелство за съдимост-осигурява се по служебен ред.
 • Други документи – при необходимост.

 

ШОФЬОР

БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1
МЯСТО НА РАБОТА:  Община Куклен
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
ОБРАЗОВАНИЕ: Средно, средно-специално образование
ТРУДОВ СТАЖ: Опит над 1 година на длъжността ,,Шофьор‘‘
ДРУГИ: Да познава устройството, принципите на действие и техническите изисквания за правилната експлоатация на поверения му автомобил;
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ: Способност за самостоятелна работа и работа в екип
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: За определен срок, съгласно проекта – 12 месеца
РАБОТНО ВРЕМЕ: Непълно (4 ч.)

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • Заявление за заемане на длъжността – свободен текст;
 • Документ за самоличност- представя се само за справка;
 • Автобиография (СV);
 • Копие от документи за придобита образователна степен и професионална квалификация;
 • Копие от документи за придобит трудов стаж по специалността;
 • Копие на свидетелство за правоуправление на МПС категория „В”
 • Медицинско свидетелство ще се изисква при евентуалното назначаване на работа.
 • Свидетелство за съдимост-осигурява се по служебен ред.
 • Други документи – при необходимост.

Кандидатите подават в  Общинска администрация Куклен изискваните документи лично, или чрез пълномощник.
Заявления-декларации можете да свалите и разпечатате от страницата на община Куклен, или да получите от деловодството.
Първоначалният прием на документи е до дата 23.03.2021г. включително,  в деловодството на община Куклен, с работно време от 08:00 – 17.00 ч., всеки делничен ден.

След тази дата Комисия от община Куклен ще разгледа постъпилите заявления-декларации.
Одобрените по документи кандидати ще бъдат уведомени лично.
Реалното изпълнение на услугите по проекта ще се реализира за 12- месечен период от 02.04.2021 – 02.04.2022г.

За допълнителна информация във връзка с предоставяне на услугата, можете да се обръщате към лицата Георги Вълев, Маргарита Матрева, Илхан Кадир – служители в община Куклен, етаж 3 в сградата на Общинска администрация Куклен, телефон: 03115/2120.


Обновено на 30.03.2021

Извлечение от Протокол №1 / 26.03.2021 г.