Процедура BG05M9OP001-6.002, проект № BG05M9OP001-6.002-0045 «Патронажна грижа+ в Община Куклен“, ОП РЧР 2014-2020г.

Община Куклен обявява  процедура за първоначален подбор на кандидат-потребители  за ползване на здравно-социални услуги по проект „Патронажна грижа+ в Община Куклен“ с рег. №  BG05M9OP001-6.002-0045

Услугите, които ще се предоставят са регламентирани за проекта, както следва:

 • Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора.
 • Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране.
 • Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция).

Кандидат-потребители, които могат да ползват здравно-социалните услуги, са:

 • Хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.

Необходими документи за подаване от страна на кандидат-потребителите:

 • Заявление – декларация – по образец
 • Документ за самоличност (за справка); ­
 • Документ за самоличност на законния представител – настойник, попечител (за справка); ­
 • Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (ако е приложимо) – копие; ­
 • Медицински протокол на ЛКК(ако е приложимо) – копие; ­
 • Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие); ­
 • Удостоверение за настойничество/попечителство (копие); ­
 • Други документи;

Лицата, желаещи да се включат в услугата като потребители, или техни законни представители, подават в  Общинска администрация Куклен Заявление-декларация по образец. Заявления-декларации можете да свалите и разпечатате от страницата на община Куклен, или да получите от деловодството.

За нуждите на община Куклен са определени от държавата индикативен брой 18 потребители, като всяко лице може да получава здравно-социални услуги (патронажна грижа) до 2 часа на ден.

Първоначалният прием на документи е до дата 23.03.2021г. включително,  в деловодството на община Куклен, с работно време от 08:00 – 17.00 ч., всеки делничен ден.

След тази дата Комисия от община Куклен ще разгледа постъпилите заявления-декларации и определи потребителите, като реалното изпълнение на услугите по проекта ще се реализира за 12- месечен период от 02.04.2021 – 02.04.2022г.

За допълнителна информация във връзка с предоставяне на услугата, можете да се обръщате към лицата Георги Вълев, Маргарита Матрева, Илхан Кадир – служители в община Куклен, етаж 3 в сградата на Общинска администрация Куклен, телефон: 03115/2120.