Във връзка с извънредното положение в страната и предоставяне на дейности по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, BG05M9OP001-2.101, Община Куклен обявява прием на заявления от лица, нуждаещи се от ползване на услуги по домовете с цел превенция разпространението на COVID-19.

Дейностите, които ще се предоставят са свързани с:

 • Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите);
 • Заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите);
 • Дезинфекция на обитаваните помещения в жилищата на потребителите.

Целевите групи, които попадат  в обхвата на патронажната грижа са:

 • Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
 • Хора с увреждания;
 • Възрастни в риск.

„Възрастен в риск” е лице, което е:
– в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;
– в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;
– самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Патронажната грижа ще се реализира на територията на Община Куклен.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление по образец
 • Карта за участие
 • Документ за самоличност (за справка)
 • Документ за самоличност на законния представител – настойник, попечител (ако е приложимо, за справка);
 • Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
 • Удостоверение за раждане на дете (копие; ако е приложимо);

Приемът на документи се осъществява в деловодството на община Куклен, с работно време от 08:00 – 17.00 ч., всеки делничен ден.

За допълнителна информация:
Община Куклен, телефон: 03115-2120 , лица за контакти: Георги Вълев, Илхан Кадир