Обява за обществено обсъждане за изменение на одобрената Стратегия за водено от общностите местно развитие на местна инициативна група „Куклен-Асеновград“