Проект BG05M9OP001-2.101
«Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Съединение и Община Куклен»- Компонент 3

О Б Я В А

за подбор на служител по проект  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на  Община Съединение и Община Куклен“ с рег. №  BG05M9OP001-2.101 – «Компонент 3», както следва:

  • ДОМАШЕН ПОМОЩНИК/СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ

МЯСТО НА РАБОТА: Територията на Община Куклен:  Предоставяне на социални услуга в домашна среда (в дома на потребителите, кандидатствали по проекта), насочени към предотвратяване опасността от COVID-19, като: Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора)

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

ОБРАЗОВАНИЕ: Няма изисквания
ТРУДОВ СТАЖ:  Няма изисквания
ДРУГИ: Работата, като ,,Личен асистент‘‘, ,,Социален асистент‘‘ и ,,Домашен помощник‘‘  по проекти с европейско или национално финансиране, е предимство
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ: Да имат мотивация и нагласа за работа в социалната сфера с лица с увреждания и възрастни хора по предоставяне на социални услуги
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: За определен срок, съгласно проекта – до 31.12.2020 г.
РАБОТНО ВРЕМЕ: На 4 или 8 часа

Забележка: *Съгласно определения бюджет, за обхвата на Община са определени до максимум 3 броя служители на 8 часов работен ден или пропорционална заетост на непълно работно време, в рамките на определения за проекта бюджет.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  • ­Заявление по образец
  • документ за самоличност (за справка); ­
  • документ за завършено образование,
  • сертификат от обучение и др. (копие); ­
  • свидетелство за съдимост и медицинско свидетелство ще се изискват при назначаване на работа.
  • Други документи – при необходимост.

         ДОКУМЕНТИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ: от 08.05.2020г. /петък/, в деловодството на община Куклен, с работно време от 08:00 – 17.00 ч., всеки делничен ден.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат информирани за датата и часа за провеждане на интервю.