Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на следните имоти – общинска собственост, за следните начални тръжни цени:

     I. ПРОДАЖБИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА  ГР. КУКЛЕН:

  1. ПИ № 41.761, площ – 1 095 кв.м., НТП – нива, м. „Терасите и Вриш” –  13 140 лв. 
  2. ПИ № 40.645, площ – 303 кв.м., НТП – нива, м. „Вриш и Терасите” –  3 636 лв. 
  3. ПИ № 019060, площ -1.117 дка., с НТП – овощна градина, м. „Ружка” –   1 229 лв. 
  4. ПИ № 019082, площ -1.607 дка., с НТП – овощна градина, м. „Ружка” –   1 768 лв. 

 

      ІІ.  ОТДАВАНЕ ПОД  НАЕМ:

  1. Лекарски кабинет с площ от 21,42 квадратни метра, находящ се в с. Добралък, община Куклен, в сграда 2/3 МСБЖ – СОНС, ресторант, магазин със застроена площ 240 кв.м., използвана за кметство и здр. служба, попадаща в УПИ VІ- 92-админ., общ. хранене, кв.7 по регулац. план на с. Добралък с обща площ 1040 кв.м., за срок от 5 г., при начална тръжна наемна цена от 10.71 лв. на месец без ДДС.

 

  1.  Площ от 21 кв. м., (3.00 м/6.87 м.), съгласно схема по чл. 56 от ЗУТ от ПИ № 029014, м.”Св. Илия”, в зем. на гр.Куклен, с обща площ на имота 10.952 дка, НТП – дере, за поставяне на фургон за съхранение на градински инвентар и гъбопроизводство, за срок от 10 години, срещу начална тръжна месечна наемна цена от 3.78 лв.

 

Тръжна документация се закупува на адрес: ул. „Ал. Стамболийски” № 43, гр.Куклен, от деловодството на ет. 1, до 24.01.2018 г., 16:30 ч., срещу цена от 20 лв. с ДДС. Оферти се подават на горепосоченото място до 25.01.2018 г., 09:00 ч.

Офертите ще се разглеждат на 25.01.2018 г., от 10:00ч., на посочения адрес, в заседателната  зала, на ет.3. Телефон за информация: 03115/2120.