Община Куклен обявява  свободно работно място по Програма „Старт на кариерата“

Информация за Програма „Старт на кариерата“:
Обект на програмата са младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, които са завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в дирекции „Бюро по труда”. Основната цел на Програмата е да бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи,  завършили висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост. Работодатели са публични администрации – централните ведомства, включително второстепенните им разпоредители с бюджетни кредити и техните териториални поделения, които са от администрацията на изпълнителната власт, съгласно чл. 36 от Закона за администрацията, областните и общинските администрации.След подбор безработните младежи ще бъдат назначавани на трудово правоотношение за срок от 12 месеца.

Информация за работното място:
БРОЙ: 1(един) брой  
МЯСТО НА РАБОТА:  Община Куклен

НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:  „Счетоводител“
ОБРАЗОВАНИЕ: Висше, „бакалавър“

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

  • Кандидатите трябва да бъдат завършили специалностите „Финанси“, „Икономика“, „Счетоводство и контрол“ и/или други специалности, близки до посочените.
  • Съгласно изискванията на Програмата, кандидатите трябва да бъдат регистрирани в „Бюро по труда“ като безработни.
  • Съгласно изискванията на Програмата, кандидатите трябва да са на възраст до 29 г., без трудов стаж по посочената специалност.

ТРУДОВ СТАЖ:  Без трудов стаж по посочената специалност.
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: По изискванията на Програмата, одобрените кандидати подписват срочен трудов договор – 12 месеца.
РАБОТНО ВРЕМЕ: Пълно (8 ч.)
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ: 860 лева.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  • Заявление от кандидата – свободен текст;
  • Документ за самоличност- представя се само за справка;
  • Автобиография (СV);
  • Копие от диплома за придобита образов. степен и професионална квалификация по описаните в обявата специалности.
  • Копие от Трудова книжка (ако лицето притежава такава)
  • Други документи – при необходимост или по преценка на самия кандидат.

Кандидатите с подготвени и попълнени документи да се явят в административната сграда на Община Куклен, адрес град Куклен, ул. „Ал.Стамболийски“ 43, етаж 3-„Заседателна зала“ на дата 20.09.2022г., 10:00 часа,  за провеждане на интервю. 

За допълнителна информация във връзка с работното място по Програмата, можете да се обръщате към г-жа Маргарита Матрева и г-н Илия Димов в отдел „ПП, ООС, СП и ХД“, етаж 3 в сградата на Общинска администрация Куклен, телефон: 03115/2120.