Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.56 (2) от ЗУТ и чл.7,ал.1 от НАРЕДБА № 9 за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Куклен – Пловдив, обявява,че е постъпило заявление за одобряване на схема предложение за разполагане на преместваем обект /каравана/ за „Продажба на казанлъшки понички, сладолед и безалкохолни напитки“ в ПИ с идентификатор 18277.6.218, местност „Юрукалан“, х.Здравец, с.Гълъбово, община Куклен, област Пловдив.

Схема – предложение