О Б Я В А

до заинтересуваните лица и общественост

От: Марияна Димитрова Инджова

В качеството си на: управител на  „Д-р Марияна Инджева-АИПСИМПОБ“ЕООД

Адрес за кореспонденция:област Пловдив, община Пловдив, град Пловдив, ул. „Поп  Златан“ № 2

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

„Мобилен офталмологичен кабинет“

Мнения  и  възражения  ще  се  приемат  в срок от 14  (четиринадесет)  дни от датата на публикуване  на  тел. и Е-mail:0898202729, drindjieva@.hotmail.com Мариана Димитрова Инджева