Община Куклен обявява, временно свободно работно място по трудово правоотношение, до завръщане на титуляра в дейност „Чистота” при Община Куклен, а именно:

Длъжност Товарач

            Кратко описание на длъжността: Изпълнява дейности във връзка с вземането и изхвърлянето на събрания битов отпадък в и около контейнерите и кофите за смет на територията на община Куклен. Поддържане на чистота на територията на община Куклен.

Необходими документи за кандидатстване:

–   заявление свободен текст;

–  копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен (копие от диплома за завършено образование);

–   копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна и/или  осигурителна книжка);

–   автобиография;

– документ за самоличност (само за идентификация при подаване на заявлението).

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно в деловодството на Община Куклен 4101, ул. „Ал. Стамболийски” № 43, ет. 1, стая № 110, от 08:00 часа до 17:00 часа, или по пощата, при краен срок за подаване на документи – до 17:00 часа на 07.05.2018 г.

Обявата може да изтеглите от тук