Община Куклен, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че със Заповед № ДС-12-4/28.08.2018г. на Областния управител на област Пловдив се разрешава на кметовете на Общините Родопи, Куклен и Асеновград да възложат изработване на ПУП – парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линеен обект: „Довеждащи пътища (локали), осигуряващи достъп/връзка на засегнатите имоти до/от  реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка “Пловдив-Асеновград“ от км 14+860 до км 25+150“,  попадащи на териториите на общините: Родопи, Куклен и Асеновград, в област Пловдив.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

Заповедта е публикувана на интернет страницата на община Куклен: kuklen.org   и е поставена на информационното табло в сградата на община Куклен.

Заповедта на Областния управител на Област Пловдив може да изтеглите от тук

МАРИЯ БЕЛЧЕВА

Кмет на община Куклен