ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.25, ал.1 от ЗОС , в съответствие с влязъл в сила ПУП-ПП /Парцеларен план/ в обхват в извън границите на урбанизираната територия на гр. Куклен, одобрен със Заповед № ДС-12-1/08.01.2019г. на Областен управител на област Пловдив, с оглед реализиране на обект, с първостепенно общинско значение – публична общинска собственост „Довеждащи пътища (локали), осигуряващи достъп/връзка на засегнатите имоти до/от реконструиращото се трасе на път II -86, в участъка „Пловдив-Асеновград” от км 14+860 до км.25+150”., в съответствие с Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019г., приета с Решение на Общински съвет – Куклен № 766 взето на редовно заседание с Протокол № 70 от 25.01.2019г. и равностойно парично обезщетение, определено в съответствие с разпоредбите на чл.22 от ЗОС и §1 от ДР на ЗОС, изготвено от независим оценител, Кметът на община Куклен УВЕДОМЯВА собствениците, че открива процедура по принудително отчуждаване на следните части от недвижими имоти попадащи съгласно действащия ПУП-ПП в довеждащи пътища /локали/.

1. 0.268дка от ПИ № 001002, НТП – Др. селищна тер., местност „Орта хан”, землище на гр. Куклен, с площ от 5.000дка. Имотът е собственост на Тунджай Ахмедов Белберов. Размерът на обезщетението, дължимо за отчуждаваната част е 7720.07лв. (седем хиляди седемстотин и двадесет лева и седем стотинки).
2. 0.026 дка от ПИ № 001003, НТП – посевна площ, местност „Орта хан”,с обща площ 0.499 дка, зем. на гр. Куклен. Имотът е собственост на Анка Георгиева Велева с 2/24 ид.ч., Веска Иванова Кирова с 1/24 ид.ч., Ивайло Костадинов Костадинов с 1/24 ид.ч., наследници на Христо Атанасов Златев с 4/24 ид.ч., Пенка Гинова Гошева с 2/72 ид.ч., Маргарита Петрова Матрева с 2/72 ид.ч., Владимир Георгиев Гошев с 4/72 ид.ч., Теофана Аргирова Андонова с 4/72 ид.ч., Аргирка Георгиева Брайкова с 2/24 ид.ч., Калина Георгиева Хаджиянева с 2/24 ид.ч., Христина Николова Дукова с 1/120ид.ч., Донка Николова Гюзлева с 1/120 ид.ч., Васил Георгиев Милянчев с 2/120 ид.ч., Анка Андреева Арнаудова с 4/360 ид.ч., Василка Христова Джуджева с 4/360 ид.ч., Дима Христова Сотирова с 4/360 ид.ч., Ана Янева Прънкова с 4/120 ид.ч., Иванка Янева Власева с 4/120 ид.ч., Йорданка Иванова Арнаудова с 4/360 ид.ч., Янко Костадинов Арнаудов с 4/360 ид.ч., Иван Костадинов Арнаудов с 4/360ид.ч., Богдана Николова Трендафилова с 4/24 ид.ч. Размерът на обезщетението, дължимо за отчуждаваната част 22.10 лв. (двадесет и два лева и десет стотинки), разпределено както следва: Анка Георгиева Велева – 1.84лв., Веска Иванова Кирова – 0.92лв., Ивайло Костадинов Костадинов – 0.92лв., наследници на Христо Атанасов Златев – 3.68лв., Пенка Гинова Гошева – 0.61лв., Маргарита Петрова Матрева– 0.61лв. , Владимир Георгиев Гошев – 1.23лв. , Теофана Аргирова Андонова – 1.23лв., Аргирка Георгиева Брайкова – 1.84лв., Калина Георгиева Хаджиянева – 1.84лв. , Христина Николова Дукова – 0.18лв., Донка Николова Гюзлева – 0.18лв., Васил Георгиев Милянчев -0.37лв., Анка Андреева Арнаудова – 0.25лв. , Василка Христова Джуджева -0.25лв., Дима Христова Сотирова – 0.25лв., Ана Янева Прънкова – 0.74лв., Иванка Янева Власева -0.74лв., Йорданка Иванова Арнаудова 0.25лв., Янко Костадинов Арнаудов – 0.25лв. , Иван Костадинов Арнаудов -0.25лв. , Богдана Николова Трендафилова – 3.67лв..
3. 0.141 дка от ПИ № 001004, НТП – посевна площ, местност „Орта хан”, землище на гр. Куклен, с площ от 20.402 дка. Имотът е собственост на Станка Цветанова Бурова с 1/6 ид.ч., Татяна Йосифовна Бурова с 1/18 ид.ч., Цоньо Атанасов Буров с 1/18 ид.ч., Борислав Атанасов Буров с 1/18 ид.ч., Анна Колева Дончева с 2/6 ид.ч., Елена Христова Станева с 1/6 ид.ч., Венета Кръстева Станева с 1/18 ид.ч., Елисавета Андонова Станева – Фогл с 1/18 ид.ч., Евгения Андонова Станева с 1/18 ид.ч. /н-ци на Станка Алексиева Куцоглу/ . Размерът на обезщетението, дължимо за отчуждаваната част е 133.95 лв. (сто тридесет и три лева и деветдесет и пет стотинки), разпределено, съобразно квотите за собственост: Станка Цветанова Бурова -22.33лв , Татяна Йосифовна Бурова – 7.44лв, Цоньо Атанасов Буров -7.44лв. , Борислав Атанасов Буров -7.44лв. , Анна Колева Дончева – 44.65лв, Елена Христова Станева – 22.33лв. , Венета Кръстева Станева – 7.44лв. , Елисавета Андонова Станева – Фогл – 7.44лв., Евгения Андонова Станева – 7.44лв.
4. 0.127 дка от ПИ № 001006, НТП – посевна площ, местност „Орта хан”, землище на гр. Куклен с площ от 14.501 дка. Имотът е собственост на Методи Вангелов Стойчев. Размерът на обезщетението, дължимо за отчуждаваната част 120.65 лв. (сто и двадесет лева и шестдесет и пет стотинки).
5. 0.096 дка от ПИ № 001007, НТП – посевна площ, местност „Орта хан”, землище на гр. Куклен, с площ 7.000 дка. Имотът е собственост на Мария Димитрова Тодева с ¼ ид.ч., Веселина Атанасова Тодева с 1/8 ид.ч., Диана Атанасова Павлова с 1/8 ид.ч., Фридхелм Карл Буш с 1/8 ид.ч., Жени Хитман с 1/8 ид.ч., Катерина Димитрова Колдамова с ¼ ид.ч. Размерът на обезщетението, дължимо за отчуждаваната част е 88.80лв. (осемдесет и осем лева и осемдесет стотинки) разпределено, съобразно квотите за собственост: Мария Димитрова Тодева -22.20лв., Веселина Атанасова Тодева – 11.10лв., Диана Атанасова Павлова – 11.10лв., Фридхелм Карл Буш -11.10лв., Жени Хитман -11.10лв., Катерина Димитрова Колдамова – 22.20лв.
6. 0.150 дка от ПИ № 001008, НТП – посевна площ, местност „Орта хан”,с обща площ 11.484 дка, зем. на гр. Куклен. Имотът е собственост на Нестор Спасов Спасов с ¼ ид.ч., Иван Спасов Спасов с ¼ ид.ч., Антоанета Димитрова Четрафилова-Ангелова с ¼ ид.ч., Стефка Димитрова Четрафилова – Вайсилова с 1/4ид.ч. Размерът на обезщетението, дължимо за отчуждаваната част е 142.50лв. (сто четиридесет и два лева и петдесет стотинки) разпределено, съобразно квотите за собственост: Нестор Спасов Спасов – 35.62лв., Иван Спасов Спасов – 35.62лв., Антоанета Димитрова Четрафилова-Ангелова – 35.63лв., Стефка Димитрова Четрафилова – Вайсилова – 35.63лв.
7. 0.151 дка от ПИ № 001009, НТП – нива, местност „Орта хан”, землище на гр. Куклен, с площ от 5.301 дка. Имотът е собственост на „НИВА ТУРС-КАРУЗО”ЕООД, представлявано от Васка Николаева Карузо. Размерът на обезщетението, дължимо за отчуждаваната част е 139.68лв. (сто тридесет и девет лева и шестдесет и осем стотинки).
8. 0.019 дка от ПИ № 001010, НТП – Индивид.застр., землище на гр. Куклен, с площ от 3.001 дка. Имотът е собственост на „БГ ПАРАПЕТИ” ЕООД, представлявано от Джамал Ахмед Алиман. Размерът на обезщетението, дължимо за отчуждаваната част 547.32лв. (петстотин четиридесет и седем лева и тридесет и две стотинки).
9. 0.039 дка от ПИ № 001027, НТП – складов терен, местност „Орта хан”, землище на гр. Куклен, с площ от 3.601 дка. Имотът е собственост на Красимир Мохамед Ел-Хамед. Размерът на обезщетението, дължимо за отчуждаваната част е 1 123.44лв. (хиляда сто двадесет и три лева и четиридесет и четири стотинки).
10. 0.219 дка от ПИ № 001268, НТП – посевна площ, местност „Орта хан”, землище на гр. Куклен, с площ от 57.435 дка. Имотът е собственост на Елена Христова Станева с 1/2 ид.ч., Венета Кръстева Станева с 1/6 ид.ч., Елисавета Андонова Станева – Фогл с 1/6 ид.ч., Евгения Андонова Станева с 1/6 ид.ч., /н-ци на Андон Стефанов Станев/. Размерът на обезщетението, дължимо за отчуждаваната част е 224.48лв. (двеста двадесет и четири лева и четиридесет и осем стотинки) разпределено както следва: Елена Христова Станева – 112.25лв., Венета Кръстева Станева – 37.41лв., Елисавета Андонова Станева – Фогл – 37.41лв., Евгения Андонова Станева – 37.41лв.
11. 3.469 дка от ПИ № 001355, НТП – Прераб.метал, местност „Орта хан” землище на гр. Куклен, с площ от 36.301 дка. Имотът е собственост на „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА”АД, представлявано от Илиян Петров Георгиев и Васил Стефанов Симов . Размерът на обезщетението, дължимо за отчуждаваната част е 99928.77лв. (деветдесет и девет хиляди деветстотин двадесет и осем лева и седемдесет и седем стотинки).
12. 0.240 дка от ПИ № 001405, НТП – нива , местност „Орта хан”, землище на гр. Куклен, с площ от 6.500 дка. Имотът е собственост на „ГЛОБАЛ ЕЛЕКТРОНИК ДИСТРИБЮШЪН” ООД, представлявано от Исмаил Аксу. Размерът на обезщетението, дължимо за отчуждаваната част 222.00лв. (двеста двадесет и два лева и нула стотинки).
13. 0.006 дка от ПИ № 001406, НТП – прераб. метал , местност „Орта хан”, землище на гр. Куклен, с площ от 251.558 дка. Имотът е собственост на „КЦМ” АД, представлявано от Стоян Георгиев Пехливанов . Размерът на обезщетението, дължимо за отчуждаваната част е 172.84лв. (сто седемдесет и два лева и осемдесет и четири стотинки).
14. 1.005 дка от ПИ № 001420, НТП – улица , местност „Орта хан”, землище на гр. Куклен, с площ от 8.167 дка. Имотът е собственост на „АГРИЯ” АД, представлявано от Лазар Иванов Кочиев. Размерът на обезщетението, дължимо за отчуждаваната част е 3 759.71лв. (три хиляди седемстотин петдесет и девет лева и седемдесет и една стотинки).
15. 0.254 дка от ПИ № 001443, НТП – посевна площ, местност „Орта хан”, землище на гр. Куклен, с площ от 3.000 дка. Имотът е собственост на „ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ” ООД, представлявано от Георги Николов Табаков. Размерът на обезщетението, дължимо за отчуждаваната част 228.60лв. (двеста двадесет и осем лева и шестдесет стотинки).
16. 0.211 дка от ПИ № 001445, НТП – посевна площ, местност „Орта хан”, землище на гр. Куклен, с площ от 3.210 дка. Имотът е собственост на „ТЕРА-1-КОЛЕВА И С-ИЕ” СД, представлявано от Василка Богданова Колева. Размерът на обезщетението, дължимо за отчуждаваната част е 189.90лв. (сто осемдесет и девет лева и деветдесет стотинки).
17. 0.213 дка от ПИ № 011095, НТП – посевна площ, местност „Капсида”, землище на гр. Куклен, с площ от 2.000 дка. Имотът е собственост на ½ ид.ч. Ламбри Костадинов Русинов, ½ ид.ч. Калинка Костадинова Мутина. Размерът на обезщетението, дължимо за отчуждаваната част 155.70лв. (сто петдесет и пет лева и седемдесет стотинки) разпределено както следва: Ламбри Костадинов Русинов ½ ид.ч. -77.85лв., за Калинка Костадинова Мутина ½ ид.ч. – 77.85лв
18. 0.236 дка от ПИ № 011096, НТП – складов терен, местност „Капсида”, землище на гр. Куклен, с площ от 2.198 дка. Имотът е собственост на Георги Илиев Власев. Размерът на обезщетението, дължимо за отчуждаваната част 6 798.27лв. (шест хиляди седемстотин деветдесет и осем лева и двадесет и седем стотинки).
19. 0.301 дка от ПИ № 011157, НТП – посевна площ, местност „Капсида”, землище на гр. Куклен, с площ от 5.499 дка. Имотът е собственост на Хюршан Расимова Еминова. Размерът на обезщетението, дължимо за отчуждаваната част е 232.97лв. (двеста тридесет и два лева и деветдесет и седем стотинки).
20. 0.162 дка от ПИ № 011158, НТП – посевна площ, местност „Капсида”, землище на гр. Куклен, с площ 2.999 дка. Имотът е собственост на Вера Димитрова Милашинова с ¼ ид.ч., Светлана Костадинова Александрова с ¼ ид.ч., Бонка Крумова Милашинова 1/12 ид.ч., Димитър Трифонов Милашинов с 1/12 ид.ч., Румен Трифонов Милашинов с 1/12 ид.ч., Румяна Стоянова Димитрова ¼ ид.ч. /н-ци на Димитър Тодоров Милашинов/. Размерът на обезщетението, дължимо за отчуждаваната част е 118.42лв. (сто и осемнадесет лева и четиридесети две стотинки) разпределено, съобразно квотите за собственост: Вера Димитрова Милашинова – 29.60лв., Светлана Костадинова Александрова – 29.60лв., Бонка Крумова Милашинова – 9.87лв., Димитър Трифонов Милашинов – 9.87лв., Румен Трифонов Милашинов -9.87лв. , Румяна Стоянова Димитрова -29.61лв.
21. 0.162 дка от ПИ № 011159, НТП – посевна площ, местност „Капсида”, землище на гр. Куклен, с площ от 3.001 дка. Имотът е собственост на Николай Андреев Стойчев. Размерът на обезщетението, дължимо за отчуждаваната част 125.39лв. (сто двадесет и пет лева и тридесет и девет стотинки).
22. 0.219 дка от ПИ № 011160, НТП – посевна площ, местност „Капсида”, землище на гр. Куклен, с площ от 4.001дка. Имотът е собственост на Севгин Рафетов Юмеров. Размерът на обезщетението, дължимо за отчуждаваната част 169.51 лв. (сто шестдесет и девет лева и петдесет и една стотинки).
23. 0.220 дка от ПИ № 011161, НТП – Др. пром.терен, местност „Капсида”, землище на гр. Куклен, с площ от 4.001 дка. Имотът е собственост на Севгин Рафетов Юмеров. Размерът на обезщетението, дължимо за отчуждаваната част 6 337.37 лв. (шест хиляди триста тридесет и седем лева и тридесет и седем стотинки).
24. 0.629 дка от ПИ № 011239, НТП – нива, местност „Бунар йолу”, землище на гр. Куклен, с площ от 6.500 дка. Имотът е собственост на „БАКТРЕЙД”ООД, представлявано от Николай Нанчев Делев. Размерът на обезщетението, дължимо за отчуждаваната част 500.37лв. (петстотин лева и тридесет и седем стотинки).
25. 0.445 дка от ПИ № 011272, НТП – посевна площ, местност „Бунар йолу”, землище на гр. Куклен, с площ от 3.000 дка. Имотът е собственост на Евелин Левентов Къралиев. Размерът на обезщетението, дължимо за отчуждаваната част е 344.43 лв. (триста четиридесет и четири лева и четиридесет и три стотинки).
26. 0.685 дка от ПИ № 011412, НТП – нива, местност „Бунар йолу”, землище на гр. Куклен, с площ от 6.500 дка. Имотът е собственост на Гюрсес Сабри Рамадан. Размерът на обезщетението, дължимо за отчуждаваната част 544.92 лв. (петстотин четиридесет и четири лева и деветдесет и две стотинки).
27. 0.435 дка от ПИ № 011428, НТП – ремонт тр. ср., местност „Бунар йолу”, землище на гр. Куклен, с площ от 0.435 дка. Имотът е собственост на „НУКОН БЪЛГАРИЯ” ЕООД, представлявано от Евелин Левентов Къралиев. Размерът на обезщетението, дължимо за отчуждаваната част е 980.00лв. (деветстотин и осемдесет лева и нула стотинки).
28. 0.028 дка от ПИ № 011429, НТП – Произв. терен, местност „Бунар йолу”, землище на гр. Куклен, с площ от 2.565 дка. Имотът е собственост на „НУКОН БЪЛГАРИЯ” ЕООД, представлявано от Евелин Левентов Къралиев. Размерът на обезщетението, дължимо за отчуждаваната част е 806.57лв. (осемстотин и шест лева и петдесет и седем стотинки).
29. 0.375 дка от ПИ № 011430, НТП – Бензиностанция, местност „Капсида”, землище на гр. Куклен, с площ от 16.640 дка. Имотът е собственост на „БЕ ПЕТ” ЕООД, представлявано от Ахмед Байрям Чауш. Размерът на обезщетението, дължимо за отчуждаваната част е 10 802.33лв. (десет хиляди осемстотин и два лева и тридесет и три стотинки).
30. 0.813 дка от ПИ № 011445, НТП – Изостав. тр. нас., местност „Капсида”, землище на гр. Куклен, с площ от 17.870 дка. Имотът е собственост на „КЦМ” АД, представлявано от Стоян Георгиев Пехливанов . Размерът на обезщетението, дължимо за отчуждаваната част е 664.22лв. (шестстотин шестдесет и четири лева и двадесет и две стотинки).
31. 0.264 дка от ПИ № 011454, НТП – складов терен, местност „Капсида”, землище на гр. Куклен, с площ от 3.674 дка. Имотът е собственост на Петър Ламбрев Мечев. Размерът на обезщетението, дължимо за отчуждаваната част е 7 604.84лв. (седем хиляди шестстотин и четири лева и осемдесет и четири стотинки).
32. 0.092 дка от ПИ № 011459, НТП – Др. склад.терен, местност „Капсида”, землище на гр. Куклен, с площ от 5.382 дка. Имотът е собственост на Атанас Георгиев Кодинов. Размерът на обезщетението, дължимо за отчуждаваната част е 2 650.17лв. (две хиляди шестстотин и петдесет лева и седемнадесет стотинки).
33. 0.631 дка от ПИ № 011510, НТП – нива, местност „Бунар йолу”, землище на гр. Куклен, с площ от 9.207 дка. Имотът е собственост на Нестор Спасов Спасов с ½ ид.ч., Иван Спасов Спасов с ½ ид.ч. /н-ци на Анастасия Иванова Четрафилова/. Размерът на обезщетението, дължимо за отчуждаваната част е 501.96лв. (петстотин и един лева и деветдесет и шест стотинки) разпределено, съобразно квотите за собственост: Нестор Спасов Спасов – 250.98лв., Иван Спасов Спасов -250.98лв.
34. 0.256 дка от ПИ № 011512, НТП – посевна площ, местност „Капсида” землище на гр. Куклен, с площ 2.488 дка. Имотът е собственост на Иван Николов Власев с ¼ ид.ч., Марийка Иванова Власева с 1/12 ид.ч., Фанка Димитрова Спанурова 1/12 ид.ч., Николай Димитров Власев с 1/12 ид.ч., Илия Николов Власев с ¼ ид.ч., Георги Николов Влашев ¼ ид.ч. /н-ци на Никола Влашев Иванов/. Размерът на обезщетението, дължимо за отчуждаваната част е 198.14лв. (сто деветдесет и осем лева и четиринадесет стотинки) разпределено, съобразно квотите за собственост: Иван Николов Власев – 49.53лв., Марийка Иванова Власева – 16.51лв., Фанка Димитрова Спанурова – 16.51лв., Николай Димитров Власев -16.51лв., Илия Николов Власев – 49.54лв., Георги Николов Влашев -49.54лв.
35. 0.123 дка от ПИ № 011514, НТП – посевна площ, местност „Капсида” землище на гр. Куклен, с площ от 3. 474 дка. Имотът е собственост на Елена Трифонова Калоферова с 1/3 ид.ч., Кузман Димитров Калоферов с 1/3 ид.ч., Виолета Димитрова Калоферова с 1/3 ид.ч./н-ци на Димитър Кузманов Калоферов. Размерът на обезщетението, дължимо за отчуждаваната част е 95.20лв. (деветдесет и пет лев и двадесет стотинки) разпределено както следва: Елена Трифонова Калоферова – 31.74лв., Кузман Димитров Калоферов – 31.73лв., Виолета Димитрова Калоферова – 31.73лв.
36. 0.349 дка от ПИ № 011516, НТП – посевна площ, местност „Капсида”, землище на Куклен, с площ от 19.788 дка. Имотът е собственост на Катя Димитрова Димитрова с 1/6 ид.ч., Антоанета Димитрова Пейкова с 1/6 ид.ч., Николина Благоева Паунова с 1/6 ид.ч., Димитър Илиев Калоферов с 1/6 ид.ч., Галина Калоферова Захова с 1/6 ид.ч., Даниела Калоферова Василева с 1/6 ид.ч. . Размерът на обезщетението, дължимо за отчуждаваната част 285.13лв. (двеста осемдесет и пет лева и тринадесет стотинки) разпределено, съобразно квотите за собственост: Катя Димитрова Димитрова – 47.53лв., Антоанета Димитрова Пейкова – 47.52лв., Николина Благоева Паунова – 47.52лв., Димитър Илиев Калоферов – 47.52лв., Галина Калоферова Захова – 47.52лв., Даниела Калоферова Василева – 47.52лв.
37. 0.880 дка от ПИ № 011016, НТП – складов терен, местност „Бунар йолу”, землище на гр. Куклен, с площ от 6.000 дка. Имотът е собственост на „ОКАЙ 2005” ЕООД , представлявано от Сабатин Хасан Ибрям. Размерът на обезщетението, дължимо за отчуждаваната част е 25 349.47лв. (двадесет и пет хиляди триста четиридесет и девет лева и четиридесет и седем стотинки).