На основание чл. 25, ал. 1 от ЗОС, в съответствие с влязъл в сила ПУП-ПП /Парцеларен план/ в обхват в извън границите на урбанизираната територия на гр. Куклен, одобрен със Заповед № ДС-12-1/08.01.2019 г. на Областен управител на област Пловдив, с оглед реализиране на обект, с първостепенно общинско значение – публична общинска собственост „Довеждащи пътища (локали), осигуряващи достъп/връзка на засегнатите имоти до/от реконструиращото се трасе на път II -86, в участъка „Пловдив-Асеновград” от км 14+860 до км.25+150”, в съответствие с Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г., приета с Решение на Общински съвет Куклен № 766 взето на редовно заседание с Протокол № 70 от 25.01.2019 г., допълнена с Решение на Общински съвет Куклен № 828 взето на извънредно заседание с Протокол № 77 от 20.05.2019 г., и съгласно разпоредбите на чл. 23 от ЗОС и §1 от ДР на ЗОС, Кметът на община Куклен уведомява собственика Манастир „Св. Св. Козма и Дамян” – гр. Куклен (Манастир „Св. Врачове”), представляван от игумен Атанас Димитров Лазаров, че открива процедура по принудително отчуждаване на следните части от недвижими имоти, попадащи съгласно действащия ПУП-ПП в довеждащи пътища /локали/, а именно: 1. 0.213 дка от ПИ № 001249, трайно предназначение на имота – земеделска с НТП – посевна площ, местност „Орта хан” землище на гр. Куклен с обща площ от 204.812 дка; 2. 0.833 дка от ПИ № 001250, трайно предназначение на имота – земеделска с НТП – посевна площ, местност „Орта хан”, землище на гр. Куклен с обща площ от 49.993 дка; 3. 1.079 дка от ПИ № 001252, трайно предназначение на имота – земеделска с НТП – посевна площ, местност „Орта хан”, землище на гр. Куклен с обща площ от 49.992 дка; 4. 1.002 дка от ПИ № 001272, трайно предназначение на имота – земеделска с НТП – посевна площ, м. „Орта хан”, землище на гр. Куклен с обща площ от 49.309 дка. В обезщетение за отчуждаваните имоти се предоставят земеделски земи от общинския поземлен фонд, а именно: ПИ № 003110, трайно предназначение на територията: земеделска, НТП: посевна площ, местност „Генчев Бунар”, землището на гр. Куклен, с ЕККАТЕ 40467, община Куклен, с площ от 1.600 дка; и ПИ № 006013, трайно предназначение на територията: земеделска, НТП: посевна площ, местност „Кавака”, землището на гр. Куклен, с ЕККАТЕ 40467, община Куклен, с площ от 1.501 дка. Пазарна стойност на ПИ № 003110 и ПИ № 006013, общинска собственост, които се предоставят в обезщетение, е в общ размер на 2 635,85 лева. Общата стойност на отчуждаваните имоти, собственост на Манастир „Св. Св. Козма и Дамян” – гр. Куклен (Манастир „Св. Врачове”), е в общ размер на 3070,13 лева. Парично обезщетение в размер на 434.28 лв. без ДДС се доплаща на собственика, тъй като стойността на общинските имоти е по-малка от стойността на отчуждаваните имоти.