На основание чл. 25, ал. 1 от ЗОС, в съответствие с влязъл в сила ПУП-ПП в обхват извън границите на урбанизираната територия на гр. Куклен, одобрен със Заповед № ДС-12-1/08.01.2019г. на Областен управител на област Пловдив, с оглед реализиране на обект, с първостепенно общинско значение–публична общинска собственост „Довеждащи пътища (локали), осигуряващи достъп/връзка на засегнатите имоти до/от реконструиращото се трасе на път II -86, в участъка „Пловдив-Асеновград” от км 14+860 до км 25+150”., в съответствие с Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г., приета с Решение № 766, взето на Редовно заседание с протокол № 70 от 25.01.2019 г. на Общински съвет Куклен, и с оглед определеното равностойно парично обезщетение, съгласно разпоредбите на чл. 22 от ЗОС и § 1 от ДР на ЗОС, изготвено от независим оценител, кметът на община Куклен УВЕДОМЯВА собствениците, че открива процедура по принудително отчуждаване на следните части от недвижими имоти:
1. 0.150 дка от ПИ № 001008, НТП – посевна площ, местност „Орта хан”, землище на гр. Куклен, с площ от 11.484 дка. Имотът е собственост на Нестор Спасов Спасов с ¼ ид.ч., Иван Спасов Спасов с ¼ ид.ч., Антоанета Димитрова Четрафилова – Ангелова с ¼ ид.ч. , Стефка Димитрова Четрафилова – Вайсилова с ¼ ид.ч. Размерът на обезщетението, дължимо за отчуждаваната част е 1 252.92 лв. (хиляда двеста петдесет и два лева и деветдесет и две стотинки), разпределено както следва: Нестор Спасов Спасов-313.23 лв., Иван Спасов Спасов-313.23 лв., Антоанета Димитрова Четрафилова – Ангелова-313.23 лв., Стефка Димитрова Четрафилова – Вайсилова-313.23 лв.
2. 0.631 дка от ПИ № 011510, НТП – нива, местност „Бунар йолу”, землище на гр. Куклен, с площ от 9.207 дка. Имотът е собственост на Нестор Спасов Спасов с ½ ид. ч., Иван Спасов Спасов с ½ ид. ч. Размерът на обезщетението, дължимо за отчуждаваната част е 5 270.61 лв. (пет хиляди двеста и седемдесет лева и шестдесет и една стотинки), разпределено както следва: Нестор Спасов Спасов-2 635.31 лв., Иван Спасов Спасов-2 635.30 лв.