На 17.06. 2020г. бе проведено първото заседание на ОбПК – Куклен, утвърдена със заповед на Председателя на НСИ № РД-05-302/09.06.2020г., на което бе приет Правилник за дейността на ОбПК – Куклен и Организационен план за предстоящите дейности по Преброяване 2021.

Общинската преброителна комисия организира подготовката и провеждането на преброяването в общината, в съответствие с Програмата на преброяването, инструкциите на председателят на НСИ, решенията на Областната преброителна комисия и графика за провеждане на дейностите по преброяването; организира  и провежда набирането на регистратори, контрольори и преброители; съвместно с ТСБ организира тяхното обучение; ръководи, координира и контролира работата им. Комисията изпълнява  и други дейности във връзка с организацията по подготовката и провеждането на Преброяване 2021.