Община Куклен, област Пловдив, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 650 на ОБС Куклен, взето с Протокол № 58 от 27.07.2018 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на поземлен имот № 138, местност „Царина”, по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ землище с. Гълъбово, община Куклен, област Пловдив.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.