О Б Я В Л Е Н И Я

на Решения на Общински съвет Куклен по чл. 124а от ЗУТ

 

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение № 22 на ОБС Куклен, взето с протокол  № 4 от 20.12.2019 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ се разрешава изработване на проект  за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на поземлен  имот № 1224, местност „Пущалото” по &4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Гълъбово, община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.