О Б Я В Л Е Н И Я

на Решения на Общински съвет Куклен по чл. 124а от ЗУТ

 

      Община Куклен, област Пловдив, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение № 47 на ОБС Куклен, взето с протокол  № 9 от 28.02.2020 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ се разрешава изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Складова и търговска дейност” на поземлен  имот № 011173, местност „ Капсида” в землището на  гр. Куклен, община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

 

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение № 48 на ОБС Куклен, взето с протокол  № 9 от 28.02.2020 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ се разрешава изработване на проект  за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на поземлен  имот № 40.152, местност „Терасите и Вриш” в землището на  гр. Куклен, община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

 

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение № 49 на ОБС Куклен, взето с протокол  № 9 от 28.02.2020 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ се разрешава изработване на проект  за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на поземлен  имот № 40.603, местност „Терасите и Вриш” в землището на  гр. Куклен, община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

 

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение № 50 на ОБС Куклен, взето с протокол  № 9 от 28.02.2020 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ се разрешава изработване на проект  за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на поземлен  имот № 009588, местност „Хайва чешма” в землището на  гр. Куклен, община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

 

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение № 59 на ОБС Куклен, взето с протокол  № 9 от 28.02.2020 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ се разрешава изработване на проект  за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на поземлен  имот № 1246, местност „Пущалото” по &4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Гълъбово, община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

 

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение № 60 на ОБС Куклен, взето с протокол  № 9 от 28.02.2020 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 5 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ се разрешава изработване на проект  за ПУП-ПП за обект „Външно кабелно ел. захранване за поземлен  имот № 000169, местност „Юрукалан” в землището на с. Гълъбово, община Куклен”.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

 

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение № 62 на ОБС Куклен, взето с протокол  № 9 от 28.02.2020 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 5 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ се разрешава изработване на проект  за ПУП-ПП за обект „Уличен водопроводн общински път с ИД 40467.116.77 за имот 40467.16.43 по КВС на гр. Куклен, община Куклен”.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.