О Б Я В Л Е Н И Я

на Решения на Общински съвет Куклен по чл. 124а от ЗУТ

 

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение № 33 на ОБС Куклен, взето с протокол  № 8 от 31.01.2020 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 5 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ се разрешава изработване на проект  за ПУП-ПП за електрозахранване на обект „Склад за съхранение и осоляване на кожи в УПИ 009355 – скл. съхр. на мокро осолени кожи” в УПИ 009355 – скл. съхр. на мокро осолени кожи в масив 9, местност „Хайва чешма”, в землището на гр. Куклен, община Куклен”.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

 

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение № 36 на ОБС Куклен, взето с протокол  № 8 от 31.01.2020 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 5 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ се разрешава изработване на проект  за ПУП-ПП за обект „Уличен водопровод до УПИ I-008006 – за жилищно строителство /ПИ 008096/, местност „Кара мандра”, в землището на с. Яврово, община Куклен”.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

 

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение № 37 на ОБС Куклен, взето с протокол  № 8 от 31.01.2020 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ се разрешава изработване на проект  за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на поземлен  имот № 41.451, местност „Терасите и Вриш” в землището на  гр. Куклен, община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.