О Б Я В Л Е Н И Я

на Решения на Общински съвет Куклен по чл. 124а от ЗУТ

 

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение № 877 на ОБС Куклен, взето с протокол  № 83 от 30.08.2019 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ се разрешава изработване на проект  за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на поземлен  имот № 001123, местност „Св. Петка” в землището на  с. Гълъбово, община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

 

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение № 884 на ОБС Куклен, взето с протокол  № 83 от 30.08.2019 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ се разрешава изработване на проект  за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Производствена, складова, търговска  и обществено- обслужваща дейност – Цех за производство /сглобяване/ на съдове от неръждаема стомана” на поземлен  имот № 010193, местност „Михов орех” в землището на  гр. Куклен, община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

 

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение № 885 на ОБС Куклен, взето с протокол  № 83 от 30.08.2019 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ се разрешава изработване на проект  за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Производствена, складова и обслужваща дейност – Склад за промишлени стоки” на поземлен  имот № 013347, местност „Сеймен тарла” в землището на  гр. Куклен, община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.