О Б Я В Л Е Н И Я

на Решения на Общински съвет Куклен по чл. 124а от ЗУТ

 

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение № 856 на ОБС Куклен, взето с протокол  № 81 от 26.07.2019 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ се разрешава изработване на проект  за ПУП-ПРЗ по чл. 17 от ЗУТ за урегулиране на поземлен  имот № 000008, местност „Капсида” в землището на  гр. Куклен, община Куклен за  „Производствени и складови дейности”.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

 

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение № 861 на ОБС Куклен, взето с протокол  № 81 от 26.07.2019 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 5 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ се разрешава изработване на проект  за ПУП-ПП за обект „Външно кабелно ел. захранване на „Еднофамилна жилищна сграда”, УПИ IX-020009, местност „Студенец” в землището на с. Добралък, община Куклен”.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

 

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение № 871 на ОБС Куклен, взето с протокол  № 81 от 26.07.2019 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 5 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ се разрешава изработване на проект  за ПУП-ПП за обект „Водопроводно отклонение от уличен водопровод РЕ-НD Ф90 за ПИ 000017, местност „Св. Влас” –УПИ V-002337 жил. застр. по КВС на с. Гълъбово, община Куклен”.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.