Община Куклен, област Пловдив, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 727 на ОБС Куклен, взето с Протокол № 68 от 30.11.2018г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на поземлен имот № 40.140, местност „Терасите и Вриш”, по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ землище гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 728 на ОБС Куклен, взето с Протокол № 68 от 30.11.2018 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на поземлен имот № 14, местност „Цигански алчак”, по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ землище с. Гълъбово, община Куклен, област Пловдив.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

МАРИЯ БЕЛЧЕВА
Кмет на община Куклен