Община Куклен е с одобрено проектно предложение BG05SFPR002-2.002-0128 с наименование „Укрепване на общинския капацитет на Община Куклен” по процедура BG05SFPR002-2.002 – Укрепване на общинския капацитет, по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Целта на проектното предложение е да подкрепи реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на преходите към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на общинския капацитет на Община Куклен.

Предоставянето на интегрирана подкрепа на общината в изпълнението на правомощията й по Закона за социалните услуги (ЗСУ), Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Закона за лична помощ (ЗЛП), ще позволи плавното и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и ще ускори предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението на територията на общината.