О Б Я В Л Е Н И Е

Община Куклен на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 680 взето на Редовно заседание с Протокол № 63 от 24.02.2023г. на  Общински съвет Куклен е одобрен подробен устройствен  план – парцеларен  план за обект: ”Външно кабелно захранване- Два броя кабелни линии КЛ  20kV от същ. РУ 20kV на БКТП “ БЕ ПЕТ”  до нова РУ  на нов БКЗРУ в имот 40467.11.588, с дължина 666м. и  КЛ 20kV от нова РУ на нов БКЗРУ в имот 40467.11.588 до нов ЖР стълб монтиран в оста на ВЛ 20kV “Маргарита” с дължина 92м. на ФЕЦ в имот №40467.11.588, местност „Бунара Йолу”, землище на гр.Куклен, общ.Куклен, обл.Пловдиска”

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в Държавен вестник чрез Общински съвет Куклен пред Административен съд – Пловдив.