По реда на АПК, Ви съобщаваме, че е издадена Заповед №235 от 21.03.2022г., за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-180 от кв.11, по регулационния план на с. Руен одобрен със Заповед №256 от 13.04.1995г., община Куклен, област Пловдив.

В 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите страни могат да обжалват административният акт, относно неговата законосъобразност пред Административен съд Пловдив, чрез Община Куклен.

Заповедта е изложена в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.

Приемни дни: Вторник от 8:30ч. – 11:30ч.                Четвъртък от 13:30ч. – 16:30ч.