По реда АПК  Ви съобщаваме, че проектът за ПУП- ПРЗ / Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване/ на ПИ 40467.1. 12 за промяна предназначението  на  земеделска земя  за  ” ЦЕХ ЗА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛНИ ДЕТАЙЛИ  И СТЪКЛО„  с изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 001010-автомагазин и автосервиз  в масив 1, местност „ ОРТА ХАН“  в землище на гр. Куклен Община Куклен е одобрен със Заповед  №277/29.03.2022г.

В 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение, пряко заинтересованите страни могат да обжалват административният акт, относно неговата законосъобразност пред Административен съд Плодив,  чрез  Община Куклен.

Проектът със заповедта е изложен в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.

Приемни дни:  Вторник от 8:30ч. – 11:30ч.                       Четвъртък от 13:30ч. – 16:30ч.