По реда на АПК, Ви съобщаваме, че е издадена Заповед №358 от 27.04.2022г. на кмета на Община Куклен, за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IІІ-97 и УПИ IV-97, кв.7, по кадастралния и регулационния план на с. Цар Калоян одобрен със Заповед №25 от 04.02.1976г., община Куклен, област Пловдив.

В 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите страни могат да обжалват административният акт, относно неговата законосъобразност пред Административен съд Пловдив, чрез Община Куклен.

Заповедта е изложена в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.

Приемни дни: Вторник от 8:30ч. – 11:30ч.                 Четвъртък от 13:30ч. – 16:30ч.