Община Куклен на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 533 взето на Редовно заседание с Протокол № 50 от 29.07.2022г. на  Общински съвет Куклен е одобрен подробен устройствен  план – парцеларен  план за обект: ”Парцеларен план за промяна предназначението на ПИ 7.309 от кадастралната карта на землище с.Руен, общ. Куклен по обект: „Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 281,212,217 – жил. застрояване и общ. обслужване, идентичен с ПИ 63238.7.306 от кадастралната карта на землище с. Руен, общ. Куклен, м. „Ветряк”.”

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в Държавен вестник чрез Общински съвет Куклен пред Административен съд – Пловдив.